ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/44, 13. jaanuar 2022, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139 rakenduseeskirjad finantskorrektsioonide taseme kindlaksmääramise ja kindlamääraliste finantskorrektsioonide kohaldamise kriteeriumide kohta seoses ühise kalanduspoliitika eeskirjade tõsise eiramisega
Euroopa Komisjon 13.01.2022 määrus number 44; jõustumiskuupäev 15.01.2022

redaktsioon

14.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/13


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/44,

13. jaanuar 2022,

millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1139 rakenduseeskirjad finantskorrektsioonide taseme kindlaksmääramise ja kindlamääraliste finantskorrektsioonide kohaldamise kriteeriumide kohta seoses ühise kalanduspoliitika eeskirjade tõsise eiramisega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. juuli 2021. aasta määrust (EL) 2021/1139, milles käsitletakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi ja millega muudetakse määrust (EL) 2017/1004, (1) eriti selle artikli 45 lõiget 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1380/2013 (2) sisalduvate ühise kalanduspoliitika (edaspidi „ÜKP“) eesmärkide saavutamist ei tohiks ohustada liikmesriigid, kes rikuvad ühise kalanduspoliitika eeskirju. Määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 41 lõigete 1 ja 2 kohaselt sõltub Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist (edaspidi „EMKVF“) antav finantsabi sellest, kas liikmesriigid järgivad ühise kalanduspoliitika eeskirju. Kui ÜKP eeskirju ei järgita, võidakse maksed katkestada või peatada või kohaldatakse liidu ühise kalanduspoliitika raames antava finantsabi suhtes finantskorrektsioone.

(2)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 (3) artikli 104 lõikes 1 on sätestatud juhud, mille korral komisjon kohaldab finantskorrektsioone. Kõnealuse määruse artikli 104 lõikega 5 on lisaks ette nähtud, et EMKVFi fondispetsiifilistes eeskirjades võib sätestada konkreetsed alused ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramisega seotud finantskorrektsioonide tegemiseks.

(3)

Määruse (EL) 2021/1139 artikli 45 lõike 1 kohaselt võib komisjon liidu finantshuvide ja maksumaksjate kaitseks kohaldada finantskorrektsioone, tühistades kogu rakenduskavale antava liidu toetuse või osa sellest.

(4)

Määruse (EL) 2021/1139 artikli 45 lõikes 3 on sätestatud, et kui ÜKP eeskirjade tõsise eiramisega seotud kulude summat ei ole võimalik täpselt kindlaks määrata, tuleb kohaldada kindlamääralist finantskorrektsiooni.

(5)

Määruse (EL) 2021/1139 artikli 45 lõikega 4 on komisjonile antud õigus võtta vastu rakendusakte, millega kehtestatakse kohaldatavate finantskorrektsioonide taseme kindlaksmääramise kriteeriumid ning kindlamääraliste finantskorrektsioonide kohaldamise kriteeriumid. Määruse (EL) 2021/1139 artikli 45 lõikes 1 on esitatud juhud, kus komisjon võib määrata finantskorrektsioonid kogu rakenduskavale või osale sellest. Artikli 45 lõike 1 punktis a osutatud juhul arvutatakse toetusesaajapoolse eeskirjade eiramise finantsmõju suurus vastavalt rahastamislepingule, mis on sõlmitud toetusesaaja ja EMKVFi programmi rakendamise eest vastutava riikliku pädeva asutuse vahel. Sellest tulenevalt võib kindlamääralisi finantskorrektsioone kohaldada üksnes määruse (EL) 2021/1139 artikli 45 lõike 1 punktis b osutatud juhtudel.

(6)

Seetõttu on vaja vastu võtta kohaldatavate finantskorrektsioonide taseme kindlaksmääramise kriteeriumid ja kindlamääraliste korrektsioonide kohaldamise kriteeriumid. See tagab õiguskindluse ja EMKVFi programme rakendavate liikmesriikide võrdse kohtlemise ning kindlamääraliste finantskorrektsioonide läbipaistvuse ja proportsionaalsuse.

(7)

Finantskorrektsiooni tase peab olema liikmesriigipoolse ÜKP eeskirjade tõsise eiramise laadi, raskusastme, sageduse ja kestusega proportsionaalne.

(8)

On asjakohane ette näha kindlamääraliste korrektsioonide astmeline süsteem, mis võimaldab proportsionaalsust nõuetekohaselt kohaldada.

(9)

Võttes arvesse, kui oluline on tagada kõikide liikmesriikide ühesugune ja võrdne kohtlemine alates programmiperioodi algusest, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(10)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Reguleerimisese

Käesolevas määruses sätestatakse ühise kalanduspoliitika (edaspidi „ÜKP“) eeskirjade tõsise eiramise korral kohaldatavate finantskorrektsioonide tasemete kehtestamise kriteeriumid ja kindlamääraliste finantskorrektsioonide kohaldamise kriteeriumid, nagu on osutatud määruse (EL) 2021/1139 artiklis 45.

Artikkel 2

Finantskorrektsiooni tasemete kindlaksmääramise kriteeriumid

Määruse (EL) 2021/1139 artikli 45 lõike 1 punktis b osutatud finantskorrektsiooni tasemed määratakse kindlaks järgmiste kriteeriumide alusel:

a)

ÜKP eeskirjade eiramisest mere bioloogilistele ressurssidele tuleneva võimaliku kahju suurus;

b)

eeskirjade eiramise sagedus;

c)

eeskirjade eiramise kestus;

d)

asjaomase liikmesriigi võetud parandusmeetmed.

Artikkel 3

Kindlamääraliste finantskorrektsioonide kohaldamise kriteeriumid

1.   Määruse (EL) 2021/1139 artikli 45 lõikes 3 osutatud kindlamääralised finantskorrektsioonid on 2 %, 5 %, 10 %, 25 %, 50 % või 100 % liidu toetusest, mis on eraldatud asjaomase liikmesriigi rakenduskava raames asjakohaste EMKVFi põhiste eesmärkide või nende vastavate osade jaoks.

2.   Vahemik, mille piires kohaldatakse kindlamääralisi finantskorrektsioone ÜKP eeskirjade eiramise üksikjuhtude korral, on sätestatud lisas. Kohaldatav määr määratakse kindlaks vastavalt artiklis 2 sätestatud kriteeriumidele.

3.   Kui komisjon võtab määruse (EL) 2021/1139 artikli 45 lõike 1 punkti b kohaselt vastu rakendusakti, millega kohaldatakse finantskorrektsioone sama EMKVFi erieesmärgi raames mitme tõsise eiramise juhu suhtes, mis on kindlaks määratud sama määruse artikli 43 lõike 4 kohaselt, ei kumuleerita kindlamääralisi finantskorrektsioone, vaid finantskorrektsioonid kehtestatakse nende juhtude korral kohaldatava kõrgeima vahemiku piires, mis on esitatud lisas.

4.   Kui komisjon kohaldab ÜKP teatava eeskirjade eiramise juhu suhtes finantskorrektsiooni ja asjaomane liikmesriik ei võta asjakohaseid parandusmeetmeid, võib kindlamääralist finantskorrektsiooni suurendada järgmise kõrgema tasemeni vahemikus, mida vastavalt lisale kohaldatakse ÜKP kõnealuse eeskirjade eiramise korral.

5.   Lisaks lisas selgesõnaliselt esitatud juhtudele võib kohaldada kindlat määra 100 % liidu toetusest, mis on eraldatud asjaomase liikmesriigi rakenduskava raames EMKVFi asjaomaste prioriteetide või nende osade jaoks, kui:

a)

ÜKP eeskirjade eiramine on nii põhimõtteline, sage või laialt levinud, et see kujutab endast asjaomase süsteemi täielikku läbikukkumist ning seab ohtu liikmesriigi meetmete õiguspärasuse või ÜKP rahastamise korrapärasuse, või

b)

on tõendeid selle kohta, et liikmesriik on tahtlikult jätnud võtmata meetmed ÜKP eeskirjade eiramise heastamiseks.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. jaanuar 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 247, 13.7.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1380/2013 ühise kalanduspoliitika kohta, millega muudetakse nõukogu määrusi (EÜ) nr 1954/2003 ja (EÜ) nr 1224/2009 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 2371/2002 ja (EÜ) nr 639/2004 ning nõukogu otsus 2004/585/EÜ (ELT L 354, 28.12.2013, lk 22).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. juuni 2021. aasta määrus (EL) 2021/1060, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfond+, Ühtekuuluvusfondi, Õiglase Ülemineku Fondi ja Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ning nende ja Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu suhtes kohaldatavad finantsreeglid (ELT L 231, 30.6.2021, lk 159).


LISA

ARTIKLIS 1 OSUTATUD EESKIRJADE EIRAMISE JUHTUMID (1)

Eeskirjade eiramise juhtumid

Kindlamääraliste finantskorrektsioonide vahemik

Kategooria 1: suutmatus tagada, et peetakse kinni liikmesriikidele määruse (EL) nr 1380/2013 artiklite 16 ja 17 kohaselt eraldatud kalapüügivõimalustest

1.1

Suutmatus järgida kalalaevatunnistusi ja kalapüügilube käsitlevaid eeskirju.

10–50 %

1.2

Suutmatus jälgida kalapüügivõimaluste kasutamist, eelkõige jättes registreerimata mõningad püügipäevikus, ümberlaadimisdeklaratsioonides, lossimisdeklaratsioonides, müügiteatistes või ülevõtmisdeklaratsioonides registreeritud andmed, ja/või suutmatus jälgida püügikoormust, jättes tagamata nende andmete täpsuse, täielikkuse ja õigeaegse esitamise.

10–50 %

1.3

Suutmatus esitada komisjonile lossitud saagi ja püügikoormuse koondandmeid.

10–50 %

1.4

Suutmatus keelata püüki, kui kvoodid, sealhulgas säästva kalapüügi partnerluslepingute ja piirkondlike kalandusorganisatsioonide raames, ja/või püügikoormus on ammendatud.

10–50 %

Kategooria 2: suutmatus järgida kaitsemeetmeid ja/või kaitsta tundlikke liike ja elupaiku, et saavutada keskkonna seisukohast pikaajaliselt jätkusuutlik püügitegevus ja vesiviljelus, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 2

2.1

Suutmatus tagada kõikide püügireiside üksikasjalik ja täpne dokumenteerimine ning piisav suutlikkus ja vahendid lossimiskohustuse täitmise seireks, järgides tõhususe ja proportsionaalsuse põhimõtteid.

10–50 %

2.2

Suutmatus rakendada direktiivi 92/43/EMÜ IV lisas osutatud kala- või karbi- ja koorikloomaliikide püügi, pardal hoidmise, ümberlaadimise või lossimise keeldu (välja arvatud juhul, kui kõnealuse direktiivi artikli 16 alusel on tehtud erandeid).

10–50 %

2.3

Suutmatus rakendada direktiivi 92/43/EMÜ II ja IV lisas osutatud mereimetajate või -roomajate ning direktiiviga 2009/147/EÜ hõlmatud merelinnuliikide püüdmise, pardal hoidmise, ümberlaadimise või lossimise keeldu.

10–50 %

2.4

Suutmatus koguda teaduslikke andmeid tundlike liikide ja teatavate merelinnuliikide juhupüügi kohta.

10–50 %

2.5

Suutmatus vajaduse korral parimate kättesaadavate teaduslike nõuannete põhjal kontrollida ja hinnata võetud leevendusmeetmete tõhusust.

10–50 %

2.6

Suutmatus keelata tehniliste meetmete määruse (EL) 2019/1241 II lisas kirjeldatud püügivahendite kasutamist tundlike elupaikade kaitsmiseks.

10–50 %

2.7

Suutmatus järgida teadusuuringuid käsitlevaid eeskirju.

10–50 %

2.8

Suutmatus koostada ja rakendada angerjavarude majandamise kavasid.

2–25 %

2.9

Suutmatus järgida angerja kaitse meetmeid (vajaduse korral püügikoormuse vähendamine ja eesmärkide saavutamine).

2–25 %

2.10

Suutmatus esitada komisjonile aruanne angerja kaitse meetmete seire, tõhususe ja tulemuste kohta.

2–25 %

2.11

Suutmatus esitada komisjonile aastaaruanne uimepüügi eeskirjade rakendamise kohta.

2–25 %

Kategooria 3: suutmatus arendada kalandusalaseid välissuhteid kooskõlas rahvusvaheliste kohustuste ja poliitikaeesmärkidega ning põhimõtetega, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artiklis 28

3.1

Suutmatus tagada, et liikmesriigi lipu all sõitvad liidu kalalaevad, kes tegutsevad liidu vetest väljaspool, on võimelised esitama üksikasjalikud ja täpsed dokumendid kogu püügitegevuse ja kõigi töötlustoimingute kohta.

10–50 %

3.2

Suutmatus tagada, et liidu vetest väljaspool püügitoiminguid tegevatele liidu kalalaevadele väljastatakse kalapüügiluba kooskõlas välispüügilaevastiku jätkusuutlikku majandamist käsitleva määruse (EL) 2017/2403 asjakohaste sätetega.

10–50 %

Kategooria 4: suutmatus tagada laevastiku püügivõimsuse ja loodusvarade tasakaal, nagu on nõutud määruse (EL) nr 1380/2013 artikliga 22

4.1

Suutmatus võtta meetmeid laevastiku püügivõimsuse kohandamiseks püügivõimalustega, võttes arvesse suundumusi ja parimaid teaduslikke nõuandeid, et saavutada nende vahel püsiv ja alaline tasakaal.

10–50 %

4.2

Suutmatus koostada eraldi hinnanguid äärepoolseimates piirkondades töötava laevastiku ja üksnes liidu vetest väljaspool töötavate laevade kohta.

10–50 %

4.3

Suutmatus tagada, et avaliku sektori toetuse abil laevastiku koosseisust väljaarvamisele eelneb vastavate kalalaevatunnistuste ja kalapüügilugade kehtetuks tunnistamine ning et seda püügivõimsust ei asendata.

10–50 %

4.4

Suutmatus tagada ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 II lisas sätestatud püügivõimsuse ülempiiridest kinnipidamine.

10–50 %

4.5

Suutmatus korraldada laevastiku koosseisu arvamist ja koosseisust väljaarvamist nii, et kasutuselevõetud uus avaliku sektori toetusega hõlmamata püügivõimsus kompenseeritaks vähemalt sama koguse varasema avaliku sektori toetusega hõlmamata püügivõimsuse kõrvaldamise teel.

10–50 %

4.6

Suutmatus esitada komisjonile liidu laevastikuregistrisse kantavat teavet vastavalt ühise kalanduspoliitika määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 24 lõikele 1 ja liidu kalalaevastikuregistrit käsitleva komisjoni rakendusmäärusele.

10–50 %

4.7

Suutmatus kontrollida ja jälgida kalalaevade püügivõimsust ja mootorivõimsust.

10–50 %

Kategooria 5: suutmatus anda panus ühise kalanduspoliitika eesmärki koguda teaduslikke andmeid, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 2 lõikes 4

5.1

Suutmatus koguda ja hallata bioloogilisi, keskkonnaalaseid, tehnilisi ja sotsiaal-majanduslikke andmeid.

10–50 %

5.2

Suutmatus koordineerida andmekogumistegevust teiste sama piirkonna liikmesriikidega.

2–25 %

5.3

Suutmatus tagada riigi kontaktisiku ülesannete nõuetekohane täitmine.

2–5 %

5.4

Suutmatus esitada igal aastal aruanne kalandus- ja vesiviljelussektori andmete kogumist käsitlevate riiklike töökavade rakendamise kohta.

2–10 %

5.5

Suutmatus järgida andmete kasutamise eeskirju.

2–25 %

Kategooria 6: suutmatus kasutada tõhusat kontrollisüsteemi, et tagada ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimine, nagu on nõutud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 36 lõikega 3

6.1

Suutmatus kontrollida ühise kontrollipoliitika reguleerimisalas oma territooriumil ja jurisdiktsiooni või suveräänsete õiguste alla kuuluvates vetes mis tahes füüsilise või juriidilise isiku tehtavaid toiminguid.

10–50 %

6.2

Suutmatus kontrollida oma lipu all sõitvate liidu kalalaevade juurdepääsu vetele ja kalavarudele ning nende tegevust liidu vetest väljaspool.

10–50 %

6.3

Suutmatus võtta asjakohaseid meetmeid ning jaotada piisavalt rahalisi vahendeid, inimressursse ja tehnilisi vahendeid kontrolliks, inspektsiooniks ja jõustamiseks.

10–50 %

6.4

Suutmatus tagada, et kontroll, inspektsioon ja jõustamine toimub mittediskrimineerival viisil seoses sektorite, laevade või isikutega ja riskijuhtimise põhjal.

10–50 %

6.5

Suutmatus tagada riiklike kontrollimeetmete programme ning komisjoni kehtestatud kontrolli- ja inspekteerimisprogramme käsitlevate eeskirjade järgimine.

10–50 %

6.6

Suutmatus tagada kalandus- ja vesiviljelustoodete turustamist, jälgitavust, esmamüüki ja kaalumist käsitlevate eeskirjade järgimine.

10–50 %

6.7

Suutmatus rakendada meetmeid, mille komisjon on otsustanud võtta tagamaks, et liikmesriigid täidavad ühise kalanduspoliitika eesmärke seoses tegevuskavadega, mis on kehtestatud pärast kontrollimist või iseseisvat inspekteerimist, sealhulgas sellised meetmed nagu püügikeelu kehtestamine, kontrollimine, sõltumatu inspekteerimine ja auditeerimisaruanded, kvootide ja püügikoormuse vähendamine ja ülekandmine ning erakorralised meetmed.

10–50 %

6.8

Suutmatus täita andmete ja teabe analüüsi, kontrollimise, neile juurdepääsu ning nende vahetamisega seotud nõudeid.

2–25 %

Kategooria 7: suutmatus kasutada tõhusat kontrolli- ja jõustamissüsteemi, nagu on nõutud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 36 lõikega 3

7.1

Suutmatus teha tõhusalt järelevalvet ja inspektsioone.

10–50 %

7.2

Suutmatus teha komisjoniga koostööd, et hõlbustada komisjoni ametnikel täita nende ülesandeid kontrollide, sõltumatute inspektsioonide ja auditite käigus.

2–50 %

7.3

Suutmatus kehtestada ühise kalanduspoliitika eeskirjade rikkumiste raskusastmete kindlaksmääramise kriteeriumid.

10–50 %

7.4

Suutmatus tagada asjakohaste meetmete süstemaatiline võtmine ning ühise kalanduspoliitika eeskirjade rikkumise eest tõhusate, proportsionaalsete ja hoiatavate karistuste ning lisakaristuste määramine.

10–50 %

7.5

Suutmatus kohaldada kalalaevatunnistuste omanike ja kaptenite tõsiste rikkumiste korral punktisüsteemi.

10–50 %

7.6

Suutmatus hallata riiklikku rikkumiste registrit.

10–50 %

Kategooria 8: suutmatus võidelda ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi (ETR-kalapüügi) vastu, nagu on ette nähtud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 36 lõikega 1

8.1

Suutmatus võtta meetmeid, et tagada ETR-kalapüügi vältimine, ärahoidmine ja lõpetamine vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2008.

5–50 %

8.2

Suutmatus teha püügi sertifitseerimissüsteemiga seotud kontrollimisi.

10–50 %

8.3

Suutmatus järgida heakskiidetud ettevõtjatega seotud eeskirju.

10–50 %

Kategooria 9: suutmatus järgida kalapüügi- ja vesiviljelustoodete turu ühise korralduse eeskirju, mis on kehtestatud selleks, et aidata saavutada ühise kalanduspoliitika eesmärke, nagu on sätestatud määruse (EL) nr 1380/2013 artikli 35 lõikes 1

9.1

Suutmatus täita tootjaorganisatsioonide ja tootmisharudevaheliste organisatsioonide tunnustamise kriteeriume.

10–50 %

9.2

Suutmatus teha tunnustatud organisatsioonide suhtes nõutavaid kontrolle.

10–50 %


(1)  Allpool esitatud juhtumite loetelu on sama, mis on esitatud komisjoni rakendusmääruses, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/1139 Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi kohta ühise kalanduspoliitika eeskirjade eiramise ja tõsise eiramise korral, mis võib kaasa tuua maksetähtaja edasilükkamise või maksete peatamise kõnealuse fondi raames, kui on olemas viide asjakohasele õiguslikule alusele.


Top

avalikgif