ID-kaart

Täna jõustunud aktid

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2022/46, 13. jaanuar 2022, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/1139, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004, energiatõhusate tehnoloogiate kindlaksmääramise ja kalalaevade tavapärase püügikoormuse kindlaksmääramise metoodiliste elementide täpsustamise osas
Euroopa Komisjon 13.01.2022 määrus number 46; jõustumiskuupäev 15.01.2022

14.1.2022   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/27


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2022/46,

13. jaanuar 2022,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/1139, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004, energiatõhusate tehnoloogiate kindlaksmääramise ja kalalaevade tavapärase püügikoormuse kindlaksmääramise metoodiliste elementide täpsustamise osas

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2021/1139, millega luuakse Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond ja muudetakse määrust (EL) 2017/1004, (1) eriti selle artikli 18 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EL) 2021/1139 artikli 18 lõike 1 kohaselt võib Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist toetada kuni 24 meetrise kogupikkusega kalalaeva pea- või lisamootori asendamist või moderniseerimist.

(2)

Määruse (EL) 2021/1139 artiklis 18 osutatud toetusega aidatakse saavutada erieesmärki, milleks on suurendada energiatõhusust ja vähendada CO2 heidet kalalaevade mootorite asendamise või moderniseerimise kaudu, nagu on osutatud määruse (EL) 2021/1139 artikli 14 lõike 1 punktis b.

(3)

Määruse (EL) 2021/1139 artikli 18 lõike 5 teise lõigu punktis a osutatakse uue mootori energiatõhusatele tehnoloogiatele ja on vaja kindlaks määrata need energiatõhusad tehnoloogiad, mis aitavad vähendada CO2 heidet.

(4)

Määruse (EL) 2021/1139 artikli 18 lõike 5 teise lõigu punktis c on sätestatud, et liikmesriik peab mõõtma, et asjaomase laeva tavalise püügikoormuse juures tekitab uus mootor 20 % vähem CO2 heidet või kasutab 20 % vähem kütust kui asendatav mootor.

(5)

Selleks et liikmesriik saaks teha mõõtmisi, on vaja kindlaks määrata, mida tuleks pidada „asjaomase laeva tavapäraseks püügikoormuseks“, võttes arvesse kalalaevade suurt mitmekesisust, püügimeetodeid, sõidukaugusi ja koormustegureid, mis aja jooksul muutuvad ning mõjutavad CO2 heidet ja kütusekulu.

(6)

Et käesolevas määruses sätestatud meetmeid oleks võimalik viivitamata kohaldada, peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Uute mootorite energiatõhusad tehnoloogiad

Määruse (EL) 2021/1139 artikli 18 lõike 5 teise lõigu punkti a kohaldamisel käsitatakse kalalaevade uusi mootoreid energiatõhusat tehnoloogiat kasutavana, kui

(1)

nad kasutavad:

a)

vesinikku,

b)

ammoniaaki,

c)

sisepõlemismootorit,

d)

kütuseelemente,

e)

elektrit,

f)

elektri ja sisepõlemismootori kombinatsiooni (hübriid),

g)

kütuseelemendiga hübriidi;

(2)

nad on saanud tüübikinnituse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) 2016/1628 (2).

Artikkel 2

Kalalaevade tavapärane püügikoormus

Määruse (EL) 2021/1139 artikli 18 lõike 5 teise lõigu punkti c kohaldamisel tuginevad liikmesriigid oma otsuses selle kohta, mida tuleb käsitada sellise kalalaeva tavapärase püügikoormusena, mille kohta toetusetaotlus esitatakse, järgmistele elementidele:

1)

asjaomase kalalaeva näitajad ja püügitava;

2)

sellise kümne tüüpilise püügireisi keskmine, mis on tehtud toetuse taotlemisele eelnenud kolme kalendriaasta jooksul; ning

3)

asjaomase kalalaeva tüüpiliste püügireiside ajal kasutatud püügitehnikad ja merel viibitud aeg.

Artikkel 3

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 13. jaanuar 2022

Komisjoni nimel

president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 247, 13.7.2021, lk 1.

(2)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. septembri 2016. aasta määrus (EL) 2016/1628, mis käsitleb väljaspool teid kasutatavate liikurmasinate sisepõlemismootorite gaasiliste saasteainete ja tahkete osakeste heite piirnorme ja tüübikinnitusega seotud nõudeid, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1024/2012 ja (EL) nr 167/2013 ning muudetakse direktiivi 97/68/EÜ ja tunnistatakse see kehtetuks (ELT L 252, 16.9.2016, lk 53).


Top

avalikgif