ID-kaart*

Õigusaktide tõlked

Tasuta tõlked

Pealkiri Venekeelne Ingliskeelne
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine Поpядок ведения и использования списков членов национальных меньшинств -
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus Закон о культурной автономии национального меньшинства -
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded Требования по навыкам и использованию эстонского языка чиновниками, работниками и предпринимателями – физическими лицами Requirements for the skills and use of the Estonian language officials, workers and entrepreneurs – physical persons

Kõik autoriõigused on kaitstud (© ESTLEX). Kopeerimine ja kasutamine on lubatud üksnes eelneval kirjalikul kokkuleppel.

Tõlgitud aktide hinnakiri / Прайс-лист переведенных актов

Akti tellimiseks võta ühendust irina.kostromina [at] estlex.ee või 58426053
Заказать тексты можно по электронной почте irina.kostromina [at] estlex.ee или по телефону 58426053

ВСЕ

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

ПРАВО ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО


АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

ПЕНИТЕНЦИАРНОЕ ПРАВО

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

Pealkiri Название Вид Страниц Цена PDF Заказать
Maksukohustuslasena või piiratud maksukohustuslasena registreerimata isiku poolt uue transpordivahendi ühendusesisesel soetamisel käibemaksu tasumise kord О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ НАЛОГА С ОБОРОТА ЛИЦОМ, НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫМ В КАЧЕСТВЕ НАЛОГООБЯЗАННОГО ИЛИ ОГРАНИЧЕННОГО НАЛОГООБЯЗАННОГО, ПРИ ВНУТРИСОЮЗНОМ ПРИОБРЕТЕНИИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА Постановление 2 0.40
Ajutise töövõimetuse hüvitise määramiseks ja maksmiseks vajalike dokumentide ja andmete koosseis ning hüvitise määramise ja maksmise kord ДОКУМЕНТЫ И ДАННЫЕ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ И ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ Постановление 10 2.00
Eesti Vabariigis litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamise kohta ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ В ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ Постановление 1 0.20
Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine ДОПОЛНЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ Постановление 1 0.20
Elamuseadus ЖИЛИЩНЫЙ ЗАКОН Закон 8 1.60
Seadme ohutuse seadus ЗАКОН О БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК Закон 15 3.00
Meresõiduohutuse seadus ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ МОРЕПЛАВАНИЯ Закон 194 38.80
Loomatauditõrje seadus ЗАКОН О БОРЬБЕ С ЭПИЗООТИЯМИ Закон 82 16.40
Raamatupidamise seadus ЗАКОН О БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ Закон 62 12.40
Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse muutmise seaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ Закон 1 0.20
Võrumaa Keskraamatukogu arengukava 2009–2013 ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ АДВОКАТУРЕ И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЗАКОНЫ Постановление 21 4.20
Seaduse "Kodanike ühenduste kohta" muutmise seadus ЗАКОН О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ ГРАЖДАН Закон 1 0.20
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus ЗАКОН О ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЯХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ Закон 40 8.00
Endiste omanike õdedele ja vendadele või nende alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seadus ЗАКОН О ВОЗВРАЩЕНИИ СЕСТРАМ И БРАТЬЯМ ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИХ НИСХОДЯЩИМ РОДСТВЕННИКАМ НАХОДЯЩИХСЯ НА ЗЕМЛЕ ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ПРЕЖНЕГО СОБСТВЕННИКА Закон 2 0.40
NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise, kompenseerimise ja asendamise seadus ЗАКОН О ВОЗМЕЩЕНИИ И КОМПЕНСАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, ПРИНУДИТЕЛЬНО ОТЧУЖДЕННЫХ ПОД ВОЕННЫЕ БАЗЫ СОЮЗА ССР Закон 2 0.40
Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seadus ЗАКОН О ВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПЛАТЫ ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ, СВЯЗАННЫХ СО СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТОЙ ПО ЭСТОНИИ Закон 2 0.40
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus ЗАКОН О ВЫБОРАХ В СОБРАНИЯ МЕСТНЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ Закон 64 12.80
Soolise võrdõiguslikkuse seadus ЗАКОН О ГЕНДЕРНОМ РАВНОПРАВИИ Закон 13 2.60
Töötervishoiu ja tööohutuse seadus ЗАКОН О ГИГИЕНЕ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА Закон 57 11.40
Riigipiiri seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ Закон 52 10.40
Ekspordi riikliku tagamise seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ГАРАНТИРОВАНИИ ЭКСПОРТА Закон 17 3.40
Riikliku pensionikindlustuse seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОМ ПЕНСИОННОМ СТРАХОВАНИИ Закон 71 14.20
Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕМИЯХ И СТИПЕНДИЯХ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ Закон 4 0.80
Euroopa Liidu kodaniku seadus ЗАКОН О ГРАЖДАНИНЕ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА Закон 46 9.20
Kodakondsuse seadus ЗАКОН О ГРАЖДАНСТВЕ Закон 31 6.20
Merealapiiride seadus ЗАКОН О ГРАНИЦАХ МОРСКИХ АКВАТОРИЙ Закон 6 1.20
Koolieelse lasteasutuse seadus ЗАКОН О ДЕТСКИХ ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Закон 29 5.80
Töötajate distsiplinaarvastutuse seadus ЗАКОН О ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ Закон 8 1.60
E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus ЗАКОН О ДОВЕРЕННЫХ УСЛУГАХ Э-ИДЕНТИФИКАЦИИ И Э-СДЕЛОК Закон 17 3.40
Isikut tõendavate dokumentide seadus ЗАКОН О ДОКУМЕНТАХ, УДОСТОВЕРЯЮЩИХ ЛИЧНОСТЬ Закон 65 13.00
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus ЗАКОН О ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДАХ ВЫСШИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ Закон 8 1.60
Liiklusseadus ЗАКОН О ДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ Закон 349 69.80
Liikluskindlustuse seadus ЗАКОН О ДОРОЖНОМ СТРАХОВАНИИ Закон 66 13.20
Vedelkütuse seadus ЗАКОН О ЖИДКОМ ТОПЛИВЕ Закон 48 9.60
Vedelkütusevaru seadus ЗАКОН О ЗАПАСАХ ЖИДКОГО ТОПЛИВА Закон 32 6.40
Tarbijakaitseseadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Закон 75 15.00
Taimekaitseseadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ Закон 74 14.80
Maareformi seadus ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ Закон 89 17.80
Maamaksuseadus ЗАКОН О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ Закон 12 2.40
Kalmistuseadus ЗАКОН О КЛАДБИЩАХ Закон 11 2.20
Konkurentsiseadus ЗАКОН О КОНКУРЕНЦИИ Закон 67 13.40
Kinnistusraamatuseadus ЗАКОН О КРЕПОСТНОЙ КНИГЕ Закон 46 9.20
Vereseadus ЗАКОН О КРОВИ Закон 14 2.80
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus ЗАКОН О КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА Закон 7 1.40
Eesti Kultuurkapitali seadus ЗАКОН О КУЛЬТУРНОМ КАПИТАЛЕ Закон 15 3.00
Ravimiseadus ЗАКОН О ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВАХ Закон 177 35.40
Rahvaraamatukogu seadus ЗАКОН О МАССОВЫХ БИБЛИОТЕКАХ Закон 9 1.80
Meditsiiniseadme seadus ЗАКОН О МЕДИЦИНСКИХ УСТРОЙСТВАХ Закон 36 7.20
Ravikindlustuse seadus ЗАКОН О МЕДИЦИНСКОМ СТРАХОВАНИИ Закон 109 21.80
Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ЗАКОН О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ Закон 84 16.80
Kohalike maksude seadus ЗАКОН О МЕСТНЫХ НАЛОГАХ Закон 8 1.60
Kogumispensionide seadus ЗАКОН О НАКОПИТЕЛЬНЫХ ПЕНСИЯХ Закон 93 18.60
Hasartmängumaksu seadus ЗАКОН О НАЛОГЕ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ Закон 6 1.20
Raskeveokimaksu seadus ЗАКОН О НАЛОГЕ НА ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА Закон 8 1.60
Käibemaksuseadus ЗАКОН О НАЛОГЕ С ОБОРОТА Закон 143 28.60
Maksukorralduse seadus ЗАКОН О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ Закон 197 39.40
Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus ЗАКОН О НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВАХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВАХ Закон 21 4.20
Rahvatervise seadus ЗАКОН О НАРОДНОМ ЗДРАВООХРАНЕНИИ Закон 35 7.00
Rahvusooperi seadus ЗАКОН О НАЦИОНАЛЬНОЙ ОПЕРЕ Закон 10 2.00
Maapõueseadus ЗАКОН О НЕДРАХ Закон 122 24.40
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu liikmete pensioni seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ДЕПУТАТОВ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ XII СОЗЫВА, А ТАКЖЕ ЧЛЕНОВ РИЙГИКОГУ VII, VIII И IX СОЗЫВОВ Закон 6 1.20
Väljateenitud aastate pensionide seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ Закон 9 1.80
Soodustingimustel vanaduspensionide seadus ЗАКОН О ПЕНСИЯХ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ Закон 5 1.00
Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus ЗАКОН О ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ И КОМПЕНСАЦИИ ПРЕЖНЕЙ ХУТОРСКОЙ АРЕНДНОЙ (ОБРОЧНОЙ) ЗЕМЛИ Закон 3 0.60
Toiduseadus ЗАКОН О ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ Закон 52 10.40
Planeerimisseadus ЗАКОН О ПЛАНИРОВАНИИ Закон 159 31.80
Keskkonnatasude seadus ЗАКОН О ПЛАТЕ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ Закон 76 15.20
Tulumaksuseadus ЗАКОН О ПОДОХОДНОМ НАЛОГЕ Закон 174 34.80
Tuleohutuse seadus ЗАКОН О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Закон 28 5.60
Politsei ja piirivalve seadus ЗАКОН О ПОЛИЦИИ И ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЕ Закон 133 26.60
Ohvriabi seadus ЗАКОН О ПОМОЩИ ЖЕРТВАМ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ Закон 38 7.60
Abipolitseiniku seadus ЗАКОН О ПОМОЩНИКЕ ПОЛИЦЕЙСКОГО Закон 28 5.60
Laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus ЗАКОН О ПРАВЕ ПЛАВАНИЯ СУДОВ ПОД ГОСУДАРСТВЕННЫМ ФЛАГОМ И О СУДОВЫХ РЕЕСТРАХ Закон 18 3.60
Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus ЗАКОН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЩИТЫ ИНОСТРАНЦАМ Закон 102 20.40
Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus ЗАКОН О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И БОРЬБЕ С НИМИ Закон 38 7.60
Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seadus ЗАКОН О ПРЕРЫВАНИИ БЕРЕМЕННОСТИ И СТЕРИЛИЗАЦИИ Закон 7 1.40
Erastamisseadus ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ Закон 10 2.00
Eluruumide erastamise seadus ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Закон 44 8.80
Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamise seadus ЗАКОН О ПРИВАТИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНЫХ ДОЛЕЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ Закон 7 1.40
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ ИНОСТРАННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КВАЛИФИКАЦИЙ Закон 42 8.40
Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus ЗАКОН О ПРИМЕНЕНИИ СТРОИТЕЛЬНОГО КОДЕКСА И ЗАКОНА О ПЛАНИРОВАНИИ Закон 25 5.00
Maareformi käigus kasutusvaldusesse antud maa omandamise seadus ЗАКОН О ПРИОБРЕТЕНИИ ЗЕМЛИ, ОТДАННОЙ В ХОДЕ ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ В ПОЛЬЗОВЛАДЕНИЕ Закон 8 1.60
Maagaasiseadus ЗАКОН О ПРИРОДНОМ ГАЗЕ Закон 86 17.20
Ruumiandmete seadus ЗАКОН О ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ Закон 39 7.80
Korruptsioonivastane seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ Закон 22 4.40
Kutseseadus ЗАКОН О ПРОФЕССИИ Закон 32 6.40
Kutseõppeasutuse seadus ЗАКОН О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Закон 52 10.40
Psühhiaatrilise abi seadus ЗАКОН О ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ Закон 17 3.40
Avaliku teabe seadus ЗАКОН О ПУБЛИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ Закон 49 9.80
Avaliku teenistuse seadus ЗАКОН О ПУБЛИЧНОЙ СЛУЖБЕ Закон 99 19.80
Võrdse kohtlemise seadus ЗАКОН О РАВНОМ ОБРАЩЕНИИ Закон 14 2.80
Abieluvararegistri seadus ЗАКОН О РЕГИСТРЕ БРАЧНОГО ИМУЩЕСТВА Закон 16 3.20
Pornograafilise sisuga ja vägivalda või julmust propageerivate teoste leviku reguleerimise seadus ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО СОДЕРЖАНИЯ, А ТАКЖЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПРОПАГАНДИРУЮЩИХ НАСИЛИЕ ИЛИ ЖЕСТОКОСТЬ Закон 6 1.20
Reklaamiseadus ЗАКОН О РЕКЛАМЕ Закон 29 5.80
Kalapüügiseadus ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ Закон 87 17.40
Elektrituruseadus ЗАКОН О РЫНКЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ Закон 150 30.00
Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus ЗАКОН О САМОУПРАВЛЕНИИ ПАЛДИСКИ Закон 2 0.40
Eestis tegutsenud teiste riikide julgeoleku- ja luureorganite materjalide kogumise, arvelevõtmise, säilitamise ja kasutamise korra seadus ЗАКОН О СБОРЕ, ПРИНЯТИИ НА УЧЕТ, ХРАНЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ МАТЕРИАЛОВ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ, ДЕЙСТВОВАВШИХ В ЭСТОНИИ Закон 5 1.00
Julgeolekuasutuste seadus ЗАКОН О СЛУЖБАХ БЕЗОПАСНОСТИ Закон 26 5.20
Kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus ЗАКОН О СОДЕЙСТВИИ ОБЪЕДИНЕНИЮ ЕДИНИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Закон 4 0.80
Toote nõuetele vastavuse seadus ЗАКОН О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ Закон 52 10.40
Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seadus ЗАКОН О СОХРАНЕНИИ ПРАВА НА ТРЕБОВАНИЕ О ВОЗВРАТЕ ИМУЩЕСТВА, ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО В ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ПЕЧОРСКОГО УЕЗДА И ЗАНАРОВСКОЙ ЧАСТИ ВИРУСКОГО УЕЗДА Закон 4 0.80
Sotsiaalmaksuseadus ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ Закон 35 7.00
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus ЗАКОН О СОЦИАЛЬНЫХ ПОСОБИЯХ ДЛЯ ДЕФЕКТИВНЫХ ЛИЦ Закон 31 6.20
Päästeseadus ЗАКОН О СПАСАНИИ Закон 26 5.20
Vedelkütuse erimärgistamise seadus ЗАКОН О СПЕЦИАЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ЖИДКОГО ТОПЛИВА Закон 17 3.40
Spordiseadus ЗАКОН О СПОРТЕ Закон 12 2.40
Õppetoetuste ja õppelaenu seadus ЗАКОН О СТИПЕНДИЯХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ КРЕДИТЕ Закон 37 7.40
Asendustäitmise ja sunniraha seadus ЗАКОН О СУБСТИТУТИВНОМ ИСПОЛНЕНИИ И ДЕНЕЖНОМ ПРИНУЖДЕНИИ Закон 8 1.60
Tubakaseadus ЗАКОН О ТАБАКЕ И ТАБАЧНЫХ ИЗДЕЛИЯХ Закон 57 11.40
Pakendiseadus ЗАКОН О ТАРЕ Закон 37 7.40
Tartu Ülikooli seadus ЗАКОН О ТАРТУСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ Закон 11 2.20
Loovisikute ja loomeliitude seadus ЗАКОН О ТВОРЧЕСКИХ ЛИЧНОСТЯХ И ТВОРЧЕСКИХ СОЮЗАХ Закон 21 4.20
Kaubandusliku meresõidu seadus ЗАКОН О ТОРГОВОМ МОРЕПЛАВАНИИ Закон 76 15.20
Turismiseadus ЗАКОН О ТУРИСТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон 28 5.60
Vangistusseadus ЗАКОН О ТЮРЕМНОМ ЗАКЛЮЧЕНИИ Закон 113 22.60
Kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seadus ЗАКОН О ФИНАНСОВОМ УПРАВЛЕНИИ ЕДИНИЦЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ Закон 63 12.60
Kemikaaliseadus ЗАКОН О ХИМИКАТАХ Закон 42 8.40
Kaugkütteseadus ЗАКОН О ЦЕНТРАЛЬНОМ ОТОПЛЕНИИ Закон 23 4.60
Erakooliseadus ЗАКОН О ЧАСТНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ Закон 70 14.00
Erakorralise seisukorra seadus ЗАКОН О ЧРЕЗВЫЧАЙНОМ ПОЛОЖЕНИИ Закон 20 4.00
Huvikooli seadus ЗАКОН О ШКОЛАХ ПО ИНТЕРЕСАМ Закон 15 3.00
Säästva arengu seadus ЗАКОН О ЩАДЯЩЕМ РАЗВИТИИ Закон 5 1.00
Lennundusseadus ЗАКОН ОБ АВИАЦИИ Закон 36 7.20
Eesti territooriumi haldusjaotuse seadus ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ Закон 29 5.80
Haldusmenetluse seadus ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ Закон 51 10.20
Halduskoostöö seadus ЗАКОН ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ Закон 17 3.40
Hasartmänguseadus ЗАКОН ОБ АЗАРТНЫХ ИГРАХ Закон 74 14.80
Eesti Teaduste Akadeemia seadus ЗАКОН ОБ АКАДЕМИИ НАУК ЭСТОНИИ Закон 12 2.40
Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ЗАКОН ОБ АКЦИЗЕ НА АЛКОГОЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ, ТАБАЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, ТОПЛИВО И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ Закон 184 36.80
Pakendiaktsiisi seadus ЗАКОН ОБ АКЦИЗЕ НА ТАРУ Закон 9 1.80
Alkoholiseadus ЗАКОН ОБ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ Закон 50 10.00
Arhiiviseadus ЗАКОН ОБ АРХИВАХ Закон 9 1.80
Välismaalaste seadus ЗАКОН ОБ ИНОСТРАНЦАХ Закон 227 45.40
Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi seadus ЗАКОН ОБ ИНСТИТУТЕ ХИМИЧЕСКОЙ И БИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ Закон 6 1.20
Kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus ЗАКОН ОБ ИСКУССТВЕННОМ ОПЛОДОТВОРЕНИИ И ЗАЩИТЕ ЭМБРИОНА Закон 12 2.40
Erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ Закон 7 1.40
Riigi- ja munitsipaalvara erastamisest laekuva raha kasutamise seadus ЗАКОН ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СУММ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА Закон 6 1.20
Maksualase teabevahetuse seadus ЗАКОН ОБ ОБМЕНЕ НАЛОГОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ Закон 23 4.60
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ КОДЕКСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Кодекс 77 15.40
Sotsiaalseadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ СОЦИАЛЬНОГО КОДЕКСА Закон 20 4.00
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕЙ ЧАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОДЕКСА Закон 45 9.00
Ühistranspordiseadus ЗАКОН ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ Закон 108 21.60
Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus ЗАКОН ОБ ОБЯЗАННОСТИ ВЫЕЗДА ИЗ СТРАНЫ И ЗАПРЕТЕ НА ВЪЕЗД В СТРАНУ Закон 81 16.20
Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadus ЗАКОН ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ И КОМПЕНСАЦИИ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА Закон 10 2.00
Ühistatud vara maksumuse määramise seadus ЗАКОН ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ СТОИМОСТИ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА Закон 2 0.40
Veterinaarkorralduse seadus ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЛУЖБЫ Закон 47 9.40
Teadus- ja arendustegevuse korralduse seadus ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРИКЛАДНОЙ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон 40 8.00
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Закон 101 20.20
Relvaseadus ЗАКОН ОБ ОРУЖИИ Закон 208 41.60
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ЗАКОН ОБ ОСНОВНЫХ ШКОЛАХ И ГИМНАЗИЯХ Закон 106 21.20
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadus ЗАКОН ОБ ОТВЕТАХ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ ЗАПИСКИ И НА ХОДАТАЙСТВА О ПОЛУЧЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ Закон 8 1.60
Riigivastutuse seadus ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА Закон 16 3.20
Jäätmeseadus ЗАКОН ОБ ОТХОДАХ Закон 134 26.80
Jahiseadus ЗАКОН ОБ ОХОТЕ Закон 42 8.40
Lastekaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ДЕТСТВА Закон 22 4.40
Loomakaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ЖИВОТНЫХ Закон 68 13.60
Korrakaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА Закон 82 16.40
Looduskaitseseadus ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ Закон 91 18.20
Turvaseadus ЗАКОН ОБ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Закон 28 5.60
Maa hindamise seadus ЗАКОН ОБ ОЦЕНКЕ ЗЕМЛИ Закон 9 1.80
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus ЗАКОН ОБ ОЦЕНКЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ И О СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА Закон 81 16.20
Kriminaalhooldusseadus ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОМ НАДЗОРЕ Закон 22 4.40
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus ЗАКОН ОБ УСЛУГАХ И ПОСОБИЯХ РЫНКА ТРУДА Закон 73 14.60
Infoühiskonna teenuse seadus ЗАКОН ОБ УСЛУГАХ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА Закон 10 2.00
Keskkonnavastutuse seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Закон 30 6.00
Keskkonnaseire seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ Закон 11 2.20
Keskkonnajärelevalve seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ Закон 12 2.40
Keskkonnaregistri seadus ЗАКОН ОБ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ РЕЕСТРЕ Закон 42 8.40
Elektroonilise side seadus ЗАКОН ОБ ЭЛЕКТРОННОЙ СВЯЗИ Закон 141 28.20
Eesti Haigekassa seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОЙ БОЛЬНИЧНОЙ КАССЕ Закон 37 7.40
Väärtpaberite registri pidamise seadus ЗАКОН ОБ ЭСТОНСКОМ ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИСТРЕ ЦЕННЫХ БУМАГ Закон 92 18.40
Seadus Eesti Vabariigi Sotsiaalministeeriumi ümbernimetamise kohta Eesti Vabariigi Tööministeeriumiks ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ В МИНИСТЕРСТВО ТРУДА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон 1 0.20
Seadus Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi moodustamise kohta ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОЗДАНИИ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон 1 0.20
Eesti Vabariigi haridusseadus ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ Закон 19 3.80
Seadus Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi moodustamisest Eesti Vabariigi Kaubandusministeeriumi ja Eesti Vabariigi Materiaalsete Ressursside Ministeeriumi baasil ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОБРАЗОВАНИИ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ НА БАЗЕ МИНИСТЕРСТВА ТОРГОВЛИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И МИНИСТЕРСТВА МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон 1 0.20
Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadus ЗАКОН ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ Закон 32 6.40
Tolliseadus ЗАКОН О ТАМОЖНЕ Закон 38 7.60
Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele ЗНАЧЕНИЯ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ И ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ И ТРЕБОВАНИЯ К СВЕТОФОРАМ Постановление 55 11.00
ERSO staatuse muutmine ИЗМЕНЕНИЕ СТАТУСА ГОСУДАРСТВЕННОГО СИМФОНИЧЕСКОГО ОРКЕСТРА ЭСТОНИИ Решение 1 0.20
Eesti Vabariigi 1993. aasta immigratsioonikvoodi kohta КВОТА ИММИГРАЦИИ НА 1993 ГОД Решение 3 0.60
Halduskohtumenetluse seadustik КОДЕКС АДМИНИСТРАТИВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА Кодекс 194 38.80
Eesti Vabariigi põhiseadus КОНСТИТУЦИЯ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Закон 36 7.20
Haigekassa uue põhimääruse kohta НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О БОЛЬНИЧНОЙ КАССЕ Постановление 1 0.20
Hasartmängumaksu seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О НАЛОГЕ С АЗАРТНЫХ ИГР Постановление 1 0.20
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamisekorra seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О ПОРЯДКЕ ВЗЯТИЯ НА УЧЕТ И ОГЛАШЕНИЯ ЛИЦ, НАХОДИВШИХСЯ НА СЛУЖБЕ В ОРГАНАХ БЕЗОПАСНОСТИ ИЛИ ОРГАНАХ РАЗВЕДКИ ИЛИ КОНТРРАЗВЕДКИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ГОСУДАРСТВ, ОККУПИРОВАВШИХ ЭСТОНИЮ, ЛИБО ЛИЦ, + Постановление 5 1.00
Töötu sotsiaalse kaitse seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ БЕЗРАБОТНЫХ Постановление 2 0.40
Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ ОСНОВЫ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДА, НАЗВАНИЯ И ГРАНИЦ ЕДИНИЦ РАССЕЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ДОКУМЕНТАЦИИ, УКАЗАННОЙ В ЧАСТИ 7 СТАТЬИ 9 ЗАКОНА ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ УСТРОЙСТВЕ ЭСТОНИИ ПОРЯДОК ОБОЗНАЧЕНИЯ ГРАНИЦ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ЕДИНИЦ НА ДОРОГАХ И УЛИЦАХ Постановление 9 1.80
Otsus Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ " О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ" Решение 4 0.80
Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse kehtestamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ" Решение 3 0.60
Otsus Eesti Vabariigi maareformi seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЕ" Решение 5 1.00
Otsus Eesti Vabariigi soodustingimustel vanaduspensionide seaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПЕНСИЯХ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ" Решение 2 0.40
Otsus Eesti Vabariigi ühistuseaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ТОВАРИЩЕСТВАХ" Решение 1 0.20
Otsus "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОСНОВАХ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ" Решение 4 0.80
Otsus Eesti Vabariigi puhkuseseaduse rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "ОБ ОТПУСКАХ" Решение 2 0.40
Otsus Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseaduse ja Eesti Vabariigi seaduse "Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele" rakendamise kohta О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОБ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ И ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ С ИНОСТРАННЫМ КАПИТАЛОМ Решение 9 1.80
Kaubandusliku meresõidu koodeks О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ КОДЕКСА ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ. КОДЕКС ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ Кодекс 16 3.20
Piirivalveseaduse paragrahvi 13 lõigete 7 ja 8 rakendamine О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЧАСТЕЙ 7 И 8 СТАТЬИ 13 ЗАКОНА О ПОГРАНИЧНОЙ ОХРАНЕ Постановление 1 0.20
Vabariigi Valitsuse 9. jaanuari 1996. a määruse nr. 6 "Ametniku teenistuslehe pidamise ja teenistusstaaži arvutamise korra kinnitamine" muutmine О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ОТ 9 ЯНВАРЯ 1996 Г. N 6 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА И ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА СЛУЖБЫ ЧИНОВНИКА" ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ПОСЛУЖНОГО СПИСКА ЧИНОВНИКА Постановление 14 2.80
Otsus muudatuste ja täienduste tegemise kohta Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsuses "Eesti Vabariigi pensioniseaduse rakendamise kohta" О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПЕНСИЯХ" Решение 1 0.20
Eesti Vabariigi töölepingu seaduse rakendamise otsuse täitmise kohta О ВЫПОЛНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ТРУДОВОМ ДОГОВОРЕ Постановление 25 5.00
1993. a. raamatupidamise aastaaruanne О ГОДОВОМ БУХГАЛТЕРСКОМ ОТЧЕТЕ ЗА 1993 ГОД Постановление 9 1.80
Vene föderatsiooni relvajõudude poolt üleantud või mahajäetud vara edasine haldamine О ДАЛЬНЕЙШЕМ УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВОМ, ПЕРЕДАННЫМ ИЛИ ОСТАВЛЕННЫМ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Постановление 3 0.60
Pensionilisandeid saavate isikute ringi täiendamise kohta О ДОПОЛНЕНИИ КРУГА ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ НАДБАВКИ К ПЕНСИЯМ Постановление 1 0.20
Eesti Vabariigi pensioniseaduse paragrahvi 73 alusel pensioni saavate isikute ringi täiendamise kohta О ДОПОЛНЕНИИ КРУГА ЛИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИЮ НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ 73 ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "О ПЕНСИЯХ" Постановление 1 0.20
Litsentsimisele kuuluvate tegevusalade loetelu täiendamine О ДОПОЛНЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ Постановление 1 0.20
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 11.mai 1992.a. otsuse "Ametiisikute osalemisest ettevõtluses" täitmiseks rakendatavate lisaabinõude kohta О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 11 МАЯ 1992 Г. "ОБ УЧАСТИИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ" Постановление 2 0.40
Ühistatud vara riigi poolt kompenseerimise kohta О КОМПЕНСАЦИИ ОБОБЩЕСТВЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА ГОСУДАРСТВОМ Постановление 4 0.80
Riikliku Tootmiskoondise "Eesti Aiandus" likvideerimise kohta О ЛИКВИДАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "ЭСТПЛОДОВОЩ" Постановление 1 0.20
Õpilaste sõidukulu iga-aastase hüvitamise ulatus ja kord О ЛЬГОТАХ ПО ПРОЕЗДУ УЧАЩИХСЯ И СТУДЕНТОВ Постановление 12 2.40
Magusainete ja suhkru tootmise esmajärguliste ülesannete kohta О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ЗАДАЧАХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЛАДКИХ ВЕЩЕСТВ И САХАРА Постановление 1 0.20
Eesti Vabariigi Riikliku Päästeameti ümbernimetamine О ПЕРЕИМЕНОВАНИИ ДЕПАРТАМЕНТА СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Постановление 2 0.40
Sisekaitse Operatiivrügemendi ümberformeerimine О ПЕРЕФОРМИРОВАНИИ ОПЕРАТИВНОГО ПОЛКА ВНУТРЕННЕЙ ОХРАНЫ Постановление 2 0.40
Tervishoiu- ja hoolekandeasutuste ametikohtade loetelu, kus töötamisel antakse pikendatud põhipuhkust О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УДЛИНЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ЗА РАБОТУ НА КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ УДЛИНЕННЫЙ ОСНОВНОЙ ОТПУСК Постановление 1 0.20
Vanglakomisjoni põhimäärus О ПОЛОЖЕНИИ О ТЮРЕМНЫХ КОМИССИЯХ Постановление 8 1.60
Riigiasutuste ja riigile kuuluvate ettevõtete valduses olevate eluruumide kasutamine О ПОЛЬЗОВАНИИ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ ВО ВЛАДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление 2 0.40
Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord О ПОРЯДКЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА Постановление 43 8.60
Isikukaitsevahendite valimise ja kasutamise kord О ПОРЯДКЕ ВЫБОРА И ПРИМЕНЕНИЯ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ Постановление 5 1.00
Maavarade ja maa-ainese kaevandamisega mitteseotud allmaaehitiste rajamise loa väljaandmise kord О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ С РАЗРАБОТКОЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ И ГРУНТОВ Постановление 7 1.40
Nakkusohtliku materjali käitlemise kord О ПОРЯДКЕ ОБОРОТА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ Постановление 6 1.20
Kinnipeetava töötasu määrad, arvutamise ja maksmise kord О ПОРЯДКЕ ОПЛАТЫ ТРУДА ЗАКЛЮЧЕННЫХ Постановление 3 0.60
Taimekarantiinsete abinõude ja kitsenduste rakendamise ning sellega seotud kulutuste riigieelarvest finantseerimise kord О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ И ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ, А ТАКЖЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ СВЯЗАННЫХ С НИМИ РАСХОДОВ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА Постановление 6 1.20
Osaliselt mahaarvatud sisendkäibemaksu ümberarvutuse käibedeklaratsioonis kajastamise kord ja soetatud põhivara ning selle tarbeks soetatud kauba või saadud teenuse sisendkäibemaksu korrigeerimise kord О ПОРЯДКЕ ОТРАЖЕНИЯ В ДЕКЛАРАЦИИ ОБ ОБОРОТЕ ПЕРЕРАСЧЕТА ЧАСТИЧНО ВЫЧТЕННОГО ВХОДНОГО НАЛОГА С ОБОРОТА И О ПОРЯДКЕ КОРРЕКТИРОВКИ ВХОДНОГО НАЛОГА С ОБОРОТА НА ПРИОБРЕТЕННОЕ ОСНОВНОЕ ИМУЩЕСТВО И ПРИОБРЕТЕННЫЕ ДЛЯ ЕГО НУЖД ТОВАРЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫЕ УСЛУГИ Постановление 5 1.00
Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ, РАССМОТРЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ ХОДАТАЙСТВ О РЕГИСТРАЦИИ МЕСТ СОДЕРЖАНИЯ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ В ИСКУССТВЕННО СОЗДАННОЙ СРЕДЕ Постановление 2 0.40
Äriregistrisse kandmata ettevõtete sundlõpetamise kord О ПОРЯДКЕ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, НЕ ВНЕСЕННЫХ В КОММЕРЧЕСКИЙ РЕГИСТР Постановление 13 2.60
Avaliku konkursi läbiviimise kord kolmanda põlvkonna mobiiltelefonivõrgu sagedusloa andmiseks О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНОГО КОНКУРСА ДЛЯ ВЫДАЧИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ЧАСТОТУ В СЕТИ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ ТРЕТЬЕГО ПОКОЛЕНИЯ Постановление 8 1.60
Kodakondsuse taotleja Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami läbiviimise kord О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНОВ ПО ЗНАНИЮ КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ Постановление 8 1.60
Isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa keskmise suuruse arvutamise kord О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОЙ В СОСТАВ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ Постановление 3 0.60
Olmejäätmete sortimise kord ning sorditud jäätmete liigitamise alused О ПОРЯДКЕ СОРТИРОВКИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И КЛАССИФИКАЦИИ ОТСОРТИРОВАННЫХ ОТХОДОВ Постановление 6 1.20
Kiirabi ja perearstide koostöö ning tasaarveldamise kord О ПОРЯДКЕ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОВЕДЕНИЯ ВЗАИМНЫХ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ СКОРОЙ ПОМОЩЬЮ И СЕМЕЙНЫМИ ВРАЧАМИ Постановление 2 0.40
Vangla sisekorraeeskiri О ПРАВИЛАХ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА ТЮРЬМЫ Постановление 63 12.60
Jahieeskiri О ПРАВИЛАХ ОХОТЫ Постановление 14 2.80
Volituste andmine kaubamärgiseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ НА УСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ ЗАКОНА О ТОВАРНЫХ ЗНАКАХ Постановление 1 0.20
Seadus aiandus- ja suvilakooperatiivide vara erastamise kohta О ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ КООПЕРАТИВОВ Закон 5 1.00
Relvaseaduse mõnede sätete rakendamine О ПРИМЕНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНА ОБ ОРУЖИИ ПОРЯДОК ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С ОРУЖИЕМ И БОЕПРИПАСАМИ ПОРЯДОК НОШЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО ОРУЖИЯ РАБОТНИКОМ КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ ОРУЖИЯ И БОЕПРИПАСОВ ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГИСТРЕ СЛУЖЕБНОГО И ГРАЖДАНСКОГО ОРУЖИЯ Постановление 27 5.40
Haldusreformi esimese etapi läbiviimise ning omandi- ja maareformi teostamise tagamiseks kohalike omavalitsuste poolt rakendatavate abinõude kohta О ПРОВЕДЕНИИ ПЕРВОГО ЭТАПА АДМИНИСТРАТИВНОЙ РЕФОРМЫ И МЕРАХ, ПРИНИМАЕМЫХ МЕСТНЫМИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ И ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ Постановление 11 2.20
Aktsiaseltsi "Tallinna Paber" poolt tselluloosi tootmise jätkamise kohta О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ "ТАЛЛИННА ПАБЕР" Постановление 2 0.40
Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise intress О ПРОЦЕНТЕ С ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В РАССРОЧКУ Постановление 1 0.20
Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord О РАЗМЕРЕ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО НА ОХОТУ, О ПОРЯДКЕ УПЛАТЫ ПЛАТЫ ЗА ПРАВО НА ОХОТУ И КОНТРОЛЯ ОПЛАТЫ Постановление 2 0.40
1996. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus О РАСПРЕДЕЛЕНИИ СУММ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ В 1996 ГОДУ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТОВ, ФИНАНСИРУЕМЫХ В РАМКАХ ШЕСТИ ПРОГРАММ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, НАЗНАЧЕНИЯ ИМ ПОСОБИЙ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ССУД НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 1996 ГОДУ Постановление 7 1.40
Vabariigi territooriumi regionaalpoliitilise jaotuse ja regionaalsete maksusoodustuste ning nende andmise korra kohta О РЕГИОНАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОМ ДЕЛЕНИИ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ, РЕГИОНАЛЬНЫХ ЛЬГОТАХ ПО НАЛОГУ И ПОРЯДКЕ ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Постановление 6 1.20
Tartu Õpetajate Seminari reorganiseerimise kohta rakenduslikuks kõrgkooliks О РЕОРГАНИЗАЦИИ ТАРТУСКОЙ УЧИТЕЛЬСКОЙ СЕМИНАРИИ В ПРИКЛАДНУЮ ВЫСШУЮ ШКОЛУ Постановление 1 0.20
Eesti NSV vabariiklike pankade juhtimise ümberkorraldamise kohta vastavalt NSVL seadusele "Leedu NSV, Läti NSV ja Eesti NSV majanduslikust iseseisvusest" О РЕОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКИМИ БАНКАМИ ЭСТОНСКОЙ ССР В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ СССР "ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР, ЛАТВИЙСКОЙ ССР И ЭСТОНСКОЙ ССР" Постановление 2 0.40
Piiripunktide töökorralduse täiustamine О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПОГРАНИЧНЫХ ПУНКТОВ Постановление 2 0.40
Mootorsõidukite klaasidest О СТЕКЛАХ МОТОРНО-ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Приказ 1 0.20
Raskuste käsitsi teisaldamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded О ТРЕБОВАНИЯХ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ РУЧНОМ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ТЯЖЕСТЕЙ Постановление 7 1.40
Nõuded nakkusohtlikku materjali käitleva isiku laboriruumidele, sisseseadele ja tehnoloogiale ning rakendatavatele ohutusmeetmetele О ТРЕБОВАНИЯХ К ЛАБОРАТОРНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ОБОРУДОВАНИЮ И ТЕХНОЛОГИИ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБОРОТОМ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ И К ПРИМЕНЯЕМЫМ МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ Постановление 5 1.00
Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded О ТРЕБОВАНИЯХ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ Постановление 8 1.60
Nõuded perearsti tegevuskoha ruumidele, sisseseadele ja aparatuurile О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОМЕЩЕНИЯМ, ОБОРУДОВАНИЮ И АППАРАТУРЕ В МЕСТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ Постановление 4 0.80
Metsamajanduse finantseerimine 1995. aasta IV kvartalis О ФИНАНСИРОВАНИИ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА В IV КВАРТАЛЕ 1995 ГОДА Постановление 2 0.40
Eesti Vabariigi 27. märtsi 1991.a. määruse nr. 60 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 27 МАРТА 1991 Г. N 60 Постановление 1 0.20
Eesti Vabariigi Valitsuse 29.detsembri 1990.a. määruse nr.264 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 264 Постановление 8 1.60
Eesti NSV Ministrite Nõukogu 20.veebruari 1989.a. määruse nr. 81 osalise muutmise kohta О ЧАСТИЧНОМ ИЗМЕНЕНИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА МИНИСТРОВ ЭСТОНСКОЙ ССР ОТ 20 ФЕВРАЛЯ 1989 Г. N 81 Постановление 3 0.60
Rahvapensioni määra muutmine ОБ ИЗМЕНЕНИИ РАЗМЕРА НАРОДНОЙ ПЕНСИИ Постановление 1 0.20
Muudatuste tegemise kohta ettevõtete tegevusalade litsentsimisel ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление 2 0.40
Likvideerimis- ja lõppbilansi koostamise juhend (revideeritud 2000) ОБ ИНСТРУКЦИИ О СОСТАВЛЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО БАЛАНСОВ Решение 5 1.00
1991.aastal põllumajanduskõlvikute sihtotstarbelise kasutamise kohta ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В 1991 ГОДУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УГОДИЙ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ Постановление 2 0.40
Erastamisnimekirja kinnitatud ettevõtete ja likvideeritavate ettevõtete dokumentide säilimise tagamine ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СОХРАННОСТИ ДОКУМЕНТОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРИВАТИЗАЦИОННЫЙ СПИСОК, И ЛИКВИДИРУЕМЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ Постановление 3 0.60
Eesti Vabariigi Tõuaretusinspektsiooni moodustamise kohta ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИНСПЕКЦИИ ПЛЕМЕНЕВОДСТВА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Постановление 1 0.20
Keila linna Paldiski linnaosa piiri kindlaksmääramine ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ГРАНИЦЫ ПАЛДИСКОГО ГОРОДСКОГО РАЙОНА КЕЙЛА Постановление 2 0.40
Ametisõitude korraldamine ja kulunormid valitsusasutustes ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМАНДИРОВОК И НОРМАХ РАСХОДОВ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ Постановление 2 0.40
Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda ОБ ОСНОВАХ ОРГАНИЗАЦИИ ОХОТЫ НА ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, НЕ ПРИСОЕДИНЕННЫХ К ОХОТНИЧЬИМ ЗОНАМ, В ОХОТНИЧЬИХ ЗОНАХ И ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ, НЕ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В ПОЛЬЗОВАНИЕ, И НА ЧАСТЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ, ОСТАЮЩИХСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОХОТНИЧЬИХ ЗОН Постановление 4 0.80
Valitsusasutuste ametiautode kasutamise korraldamine ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Постановление 2 0.40
Vanglaametnikule, vangla sotsiaaltöötajale ja vanglaametnikukandidaadile ning nende perekonnaliikmetele tekitatud varalise kahju hüvitamise tingimused ja kord ОБ УСЛОВИЯХ И ПОРЯДКЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОГО УЩЕРБА, ПРИЧИНЕННОГО ТЮРЕМНЫМ ЧИНОВНИКАМ, ТЮРЕМНЫМ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ И КАНДИДАТАМ В ТЮРЕМНЫЕ ЧИНОВНИКИ, А ТАКЖЕ ЧЛЕНАМ ИХ СЕМЕЙ Постановление 6 1.20
Kassapõhise raamatupidamisarvestuse korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПО КАССОВОМУ ПРИНЦИПУ Постановление 1 0.20
Sõidukite parkimiskorra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПАРКОВКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ Постановление 13 2.60
Hasartmängumaksust laste, perede, vanurite ja puuetega inimestega seotud regionaalprogrammide investeeringuteks kasutatavatest sihtotstarbelistest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПАЮЩИХ ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ СУММ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕТЬМИ, СЕМЬЯМИ, ПРЕСТАРЕЛЫМИ И ЛЮДЬМИ С НЕДОСТАТКАМИ В УМСТВЕННОМ И ФИЗИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ, И ВЫДЕЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПАЮЩИХ ЦЕЛЕВЫМ НАЗНАЧЕНИЕМ СУММ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ В РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ Постановление 3 0.60
Hasartmängumaksust sihtotstarbeliselt kasutatavatest laekumistest toetuste taotlemise ja eraldamise korra kehtestamine ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ПОСОБИЯХ И ВЫДЕЛЕНИЯ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ХОДАТАЙСТВ О ПОСОБИЯХ И ВЫДЕЛЕНИЙ ПОСОБИЙ ЗА СЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ НАЛОГА С АЗАРТНЫХ ИГР, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ Постановление 5 1.00
Riiklike eluruumide järelmaksuga erastamise kohta ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРИ ПРИВАТИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ С РАССРОЧЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ И ГОДОВОЙ СТАВКИ ПЕНЕЙ Постановление 1 0.20
Volitatud tõendamisasutusele esitatavate lisanõuete kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ УПОЛНОМОЧЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ ПО СЕРТИФИКАЦИИ Постановление 7 1.40
Käibemaksuseaduse rakendamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА О НАЛОГЕ С ОБОРОТА Постановление 1 0.20
Riikliku ettevõtte riiklikuks aktsiaseltsiks muutmise raamatupidamise juhendi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПРИ РЕОРГАНИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО Постановление 7 1.40
Rahvusvahelise autoveo litsentsi väljaandmise juhendi kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ АВТОПЕРЕВОЗКИ Постановление 1 0.20
Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 2000. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НА 2000 ГОД СТАВКИ ДИВИДЕНДОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВО ОБЛАДАЕТ МАЖОРИТАРНЫМ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ИЛИ ПРАВОМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Постановление 2 0.40
Kohaliku omavalitsuse üksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ЕДИНИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ ИНОСТРАНЦАМИ ИЛИ ЭСТОНСКИМИ ЧАСТНОПРАВОВЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ УЕЗДНЫХ СТАРЕЙШИН ПЕРЕЧЕНЬ ЕДИНИЦ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИЙ, НА КОТОРЫХ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ ИНОСТРАНЦАМИ ИЛИ ЭСТОНСКИМИ ЧАСТНОПРАВОВЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ УЕЗДНЫХ СТАРЕЙШИН Постановление 2 0.40
Jahiulukite loetelu kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПРОМЫСЛОВЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОМЫСЛОВЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ Постановление 2 0.40
Riikliku kauba- ja teenindusmärkide registri pidamise põhimääruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ТОВАРНЫХ ЗНАКОВ И ЗНАКОВ ОБСЛУЖИВАНИЯ Постановление 20 4.00
Kultuuriministeeriumi põhimääruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ КУЛЬТУРЫ Постановление 17 3.40
Justiitsministeeriumi põhimääruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ ПОЛОЖЕНИЕ О МИНИСТЕРСТВЕ ЮСТИЦИИ Постановление 21 4.20
Maa erakorralise hindamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ ПОРЯДОК ВНЕОЧЕРЕДНОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЛИ Постановление 6 1.20
1997. aastal põllumajandustöödel kasutatud mootorkütuse aktsiisi hüvitamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЗА НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ПОТРЕБЛЕННОЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ В 1997 ГОДУ ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ АКЦИЗА НА МОТОРНОЕ ТОПЛИВО, ПОТРЕБЛЕННОЕ НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАБОТАХ В 1997 ГОДУ Постановление 5 1.00
Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПО РЕФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПОРЯДОК ВЫДЕЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЗ ВНЕБЮДЖЕТНОГО РЕЗЕРВНОГО ФОНДА ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ПО РЕФОРМЕ СОБСТВЕННОСТИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭТИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ Постановление 13 2.60
Peremehetu ehitise hõivamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ЗАВЛАДЕНИЯ БЕСХОЗНЫМ СТРОЕНИЕМ ПОРЯДОК ЗАВЛАДЕНИЯ БЕСХОЗНЫМ СТРОЕНИЕМ Постановление 4 0.80
Ohtliku kauba lastikirja juurde kuuluvate dokumentide kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К КОНОСАМЕНТАМ НА ОПАСНЫЕ ГРУЗЫ Постановление 2 0.40
1995. aasta regionaalpoliitiliste toetuste kasutamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСОБИЙ ПО РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ НА 1995 ГОД Постановление 7 1.40
Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБРАЗОВАНИЯ, РЕОРГАНИЗАЦИИ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ Постановление 23 4.60
Reisiparvlaeva "Estonia" katastroofis hukkunud isikute perekonnaliikmetele makstavate toetuste tulumaksust vabastamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ПОСОБИЙ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫХ ЧЛЕНАМ СЕМЕЙ ЛИЦ, ПОГИБШИХ В КАТАСТРОФЕ ПАССАЖИРСКОГО ПАРОМА "ЭСТОНИЯ" Постановление 2 0.40
Maa riigi omandisse jätmise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА ПОРЯДОК ОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЛИ В СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВА Постановление 11 2.20
Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА ЗА ПРОВЕДЕНИЕМ РЕФОРМЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА Постановление 3 0.60
Apteekidest ravimite soodustingimustel väljastamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОТПУСКА АПТЕКАМИ МЕДИКАМЕНТОВ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ Постановление 1 0.20
"Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korra" kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВОЗВРАЩЕНИИ ПРОТИВОПРАВНО ОТЧУЖДЕННОГО ИМУЩЕСТВА ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ ЕГО СТОИМОСТИ, ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ Постановление 19 3.80
Kohaliku omavalitsuse üksuste ja maa-alade loetelu kinnitamine, kus maa erastamine välismaalase või Eesti eraõigusliku juriidilise isiku poolt on lubatud üksnes siis, kui see ei ole vastuolus riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse avalike huvide või julgeolekuga ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ НА ПОКУПКУ ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦИИ ЗЕМЛИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫМ ПРАВОМ НА ПОКУПКУ Постановление 24 4.80
Kaasomandis oleva elamu mõttelise osa erastamiseks korraldatava enampakkumise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНОЙ ДОЛИ ЖИЛОГО ДОМА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ ИДЕАЛЬНОЙ ДОЛИ ЖИЛОГО ДОМА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ Постановление 7 1.40
Eluruumi erastamiseks korraldatava avaliku enampakkumise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ ТОРГОВ С ЦЕЛЬЮ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Постановление 8 1.60
Mobilisatsioonivaru moodustamise korra kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МОБИЛИЗАЦИОННЫХ ЗАПАСОВ Постановление 2 0.40
Piirirežiimi eeskirja kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПОГРАНИЧНОГО РЕЖИМА Постановление 17 3.40
Ohtliku kauba sadamas vastuvõtu, töötlemise, hoiustamise ja väljastamise eeskirja kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРИЕМА, ПЕРЕВАЛКИ, ХРАНЕНИЯ И ВЫДАЧИ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ В ПОРТУ Постановление 1 0.20
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadusest tuleneva õigusakti kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВОВОГО АКТА, ВЫТЕКАЮЩЕГО ИЗ ЗАКОНА О КУЛЬТУРНОЙ АВТОНОМИИ НАЦИОНАЛЬНОГО МЕНЬШИНСТВА ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПИСКОВ ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ Постановление 2 0.40
Liiklusalaste õigusaktide kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ДОРОЖНОМУ ДВИЖЕНИЮ Постановление 1 0.20
Riiklike fondide moodustamise ja funktsioneerimise põhimõtete kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРИНЦИПОВ СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ФОНДОВ Постановление 4 0.80
"Riiklikku pensionikindlustuse registrisse" kantava 2005. aasta isikustatud sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa arvestusliku keskmise suuruse kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНОГО СРЕДНЕГО РАЗМЕРА ЧАСТИ ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО СОЦИАЛЬНОГО НАЛОГА, ПЕРЕЧИСЛЯЕМОГО В СОСТАВ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ВНОСИТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИСТР ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2005 + Постановление 1 0.20
Soodustingimustel vanaduspensionile õigust andvate tootmisalade, tööde, kutsealade ja ametikohtade loetelude kinnitamise kohta ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКОВ ПРОИЗВОДСТВ, РАБОТ, ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ НА ЛЬГОТНЫХ УСЛОВИЯХ Постановление 48 9.60
Väljateenitud aastate pensionile õigust andvate kutsealade ja ametikohtade loetelu ning selle pensioni määramiseks vajaliku staaži arvutamise kord ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СПИСКОВ ПРОФЕССИЙ И ДОЛЖНОСТЕЙ, ДАЮЩИЕ ПРАВО НА ПЕНСИЮ ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ Постановление 19 3.80
Riigi äriühingute ja äriühingute, kus riigil on enamusotsustusõigus või otsustusõigus, dividendimäära kinnitamine 1998. aastaks ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВКИ ДИВИДЕНТОВ НА 1998 ГОД ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ И КОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ, В КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВУ ПРИНАДЛЕЖИТ МАЖОРИТАРНОЕ ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИИЙ ИЛИ ПРАВО ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ Постановление 1 0.20
Eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm ja selle rakendamise erisused ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ, ТРЕБОВАНИЯ К ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ Постановление 6 1.20
Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДАННЫХ В РЕГИСТР ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА Постановление 20 4.00
Eesti Proovikoja teenuste hindade kinnitamisest ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЦЕН ЗА УСЛУГИ ПРОБИРНОЙ ПАЛАТЫ ЭСТОНИИ Постановление 3 0.60
Pidada vajalikuks asutada Majandusministeeriumi valitsemisalas Välisinvesteeringute Agentuur ОБ УЧРЕЖДЕНИИ АГЕНСТВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Распоряжение 1 0.20
Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riikliku registri asutamine ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ПОЛОЖЕНИЕ О ВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Постановление 11 2.20
Kultuurimälestiste riikliku registri asutamine ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГИСТРА ПАМЯТНИКОВ КУЛЬТУРЫ Постановление 1 0.20
Ametlike väljaannete ja valitsuse dokumentide vahetamise kohta ОБМЕН ОФИЦИАЛЬНЫМИ ИЗДАНИЯМИ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ Постановление 4 0.80
Alam-Pedja looduskaitseala moodustamine ОБРАЗОВАНИЕ ЗАПОВЕДНИКА АЛАМ-ПЕДЬЯ Постановление 1 0.20
Politseiametniku poolt liiklusjärelevalve käigus sõiduki tehnonõuetele vastavuse kontrollimise ulatus ja kord ОБЪЕМ И ПОРЯДОК ПРОВЕРКИ ЧИНОВНИКОМ ПОЛИЦИИ В ХОДЕ НАДЗОРА ЗА ДОРОЖНЫМ ДВИЖЕНИЕМ СООТВЕТСТВИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ Постановление 12 2.40
Riigi Infosüsteemi Ameti põhimäärus ПОЛОЖЕНИЕ О ГОСУДАРСТВЕННОМ ДЕПАРТАМЕНТЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ Постановление 15 3.00
Omanikujärelevalve tegemise kord ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НАДЗОРА СОБСТВЕННИКА Постановление 9 1.80
Perearsti nimistut puudutavate dokumentide üleandmise kord ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ДОКУМЕНТОВ, КАСАЮЩИХСЯ СПИСКА СЕМЕЙНЫХ ВРАЧЕЙ Постановление 2 0.40
Töötajatele distsiplinaarkaristuse korras määratud rahatrahvi sotsiaalkindlustuse eelarvesse kandmise korra kohta ПОРЯДОК ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ СУММ, ШТРАФА, НАЛОЖЕННОГО НА РАБОТНИКОВ В ПОРЯДКЕ ДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗЫСКАНИЯ Постановление 1 0.20
Ühendusevälise riigi füüsilisele isikule võõrandatava kauba ekspordina käsitamise kord ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ОТЧУЖДЕНИЯ ТОВАРА ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ НЕ ВХОДЯЩЕГО В СООБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВА В КАЧЕСТВЕ ЭКСПОРТА Постановление 5 1.00
Arhiivieeskiri ПРАВИЛА РАБОТЫ АРХИВОВ Постановление 23 4.60
Kalapüügieeskiri ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА Постановление 37 7.40
Eesti keele eksami ning Eesti Vabariigi põhiseaduse ja "Kodakondsuse seaduse" tundmise eksami positiivselt sooritanud isikule eesti keele õppe eest tasutud õppemaksu hüvitamise piirmäär ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА УЧЕБУ, ВНЕСЕННОЙ ЗА ОБУЧЕНИЕ ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ, ЛИЦАМ, УСПЕШНО СДАВШИМ ЭКЗАМЕН ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ, А ТАКЖЕ ЭКЗАМЕН ПО ЗНАНИЮ КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ Постановление 1 0.20
Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К СТРОЕНИЯМ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОМУ ВОДОСНАБЖЕНИЮ Постановление 58 11.60
Eluruumide erastamise korraldamise kohta ПРОВЕДЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ Постановление 51 10.20
Korteriüürireformi esimese etapi pikendamise ja teisele etapile ülemineku kohta ПРОДЛЕНИЕ ПЕРВОГО ЭТАПА РЕФОРМЫ КВАРТИРНОЙ ПЛАТЫ И ПЕРЕХОД НА ВТОРОЙ ЭТАП Постановление 2 0.40
Üksikisiku tulumaksu maksuvaba tulu määr РАЗМЕР ДОХОДА, НЕ ОБЛАГАЕМОГО ПОДОХОДНЫМ НАЛОГОМ С ДОХОДА ЧАСТНОГО ЛИЦА Постановление 1 0.20
Kohalikku omavalitsust käsitlevate seaduste väljatöötamine РАЗРАБОТКА ЗАКОНОВ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ Решение 1 0.20
Metallikaubanduse riikliku reguleerimise täiustamise kohta СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ МЕТАЛЛАМИ Постановление 2 0.40
Ehitusseadustik СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС Кодекс 127 25.40
Ettevõtte kasumiaruande skeem СХЕМА ОТЧЕТА О ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ Постановление 5 1.00
Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ Постановление 24 4.80
Töövahendi kasutamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ТРЕБОВАНИЯ ГИГИЕНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОРУДИЙ ТРУДА Постановление 23 4.60
Nõuded ehitusprojektile ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОМУ ПРОЕКТУ Постановление 25 5.00
Isiku terviseseisundist tulenevalt kodakondsuse või pikaajalise elaniku elamisloa taotleja eesti keele ning kodakondsuse taotleja "Kodakondsuse seaduse" ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja kord УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И СПОСОБА СДАЧИ ЭКЗАМЕНА ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ ХОДАТАЙСТВУЮЩИМ О ГРАЖДАНСТВЕ ИЛИ ВИДЕ НА ЖИТЕЛЬСТВО ДОЛГОВРЕМЕННОГО ЖИТЕЛЯ, А ТАКЖЕ ПО ЗНАНИЮ ЗАКОНА О ГРАЖДАНСТВЕ И КОНСТИТУЦИИ ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ХОДАТАЙСТВУЮЩИМ О ГРАЖДАНСТВЕ, ЛИБО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ СДАЧИ УКАЗАННЫХ ЭКЗАМЕНОВ ИСХОДЯ ИЗ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЛИЦА Постановление 5 1.00
Kodakondsuse taotleja eesti keele eksami ja eesti keele tasemeeksami ühitamise tingimused ning eksami läbiviimise kord УСЛОВИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ ДЛЯ ХОДАТАЙСТВУЮЩИХ О ГРАЖДАНСТВЕ И УРОВНЕВОГО ЭКЗАМЕНА ПО ЭСТОНСКОМУ ЯЗЫКУ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА Постановление 6 1.20
Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seaduse rakendamise juhendi kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ О ПРИМЕНЕНИИ ЗАКОНА ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ О СОЦИАЛЬНОМ НАЛОГЕ Постановление 2 0.40
Hasartmängumaksu seaduse rakendamise juhendi kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ЗАКОНА О НАЛОГЕ НА АЗАРТНЫЕ ИГРЫ Постановление 3 0.60
"Kollektiivse töötüli lepitaja põhimääruse" kinnitamise kohta УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРИМИРИТЕЛЕ КОЛЛЕКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ Постановление 8 1.60
1994. a. raamatupidamise aastaaruande vormide kinnitamise kohta УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ГОДОВОГО БУХГАЛТЕРСКОГО ОТЧЕТА ЗА 1994 ГОД Постановление 10 2.00
Füüsilise isiku 1994. a. tuludeklaratsiooni vormide ja tuludeklaratsiooni täitmise korra kinnitamine УТВЕРЖДЕНИЕ ФОРМ ДЕКЛАРАЦИИ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА ЗА 1994 ГОД Постановление 6 1.20
Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri asutamine УЧРЕЖДЕНИЕ ЭСТОНСКОГО АГЕНСТВА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ Постановление 6 1.20
Veeseadus Водный закон Закон 168 33.60
Lõhkematerjaliseadus ЗАКОН О ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛАХ Закон 43 8.60
Riigilõivuseadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЕ Закон 179 35.80
Riigihangete seadus ЗАКОН О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ Закон 230 46.00
Isikuandmete kaitse seadus ЗАКОН О ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ Закон 40 8.00
Töövõimetoetuse seadus ЗАКОН О ПОСОБИИ НА ТРУДОСПОСОБНОСТЬ Закон 31 6.20
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus ЗАКОН О ПРИМЕНЕНИИ ЕДИНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА Закон 101 20.20
Ebaausa konkurentsi takistamise ja ärisaladuse kaitse seadus ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЧЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И ЗАЩИТЕ КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЫ Закон 11 2.20
Perehüvitiste seadus ЗАКОН О СЕМЕЙНЫХ ПОСОБИЯХ Закон 47 9.40
Sotsiaalhoolekande seadus ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ Закон 169 33.80
Kohaliku omavalitsuse üksuste liitude seadus ЗАКОН О СОЮЗАХ МЕСТНЫХ САМОУПРАВЛЕНИЙ Закон 8 1.60
Meretöö seadus ЗАКОН О ТРУДЕ В МОРСКОМ СУДОХОДСТВЕ Закон 44 8.80
Finantsinspektsiooni seadus ЗАКОН О ФИНАНСОВОЙ ИНСПЕКЦИИ Закон 109 21.80
Kirikute ja koguduste seadus ЗАКОН О ЦЕРКВЯХ И ПРИХОДАХ Закон 19 3.80
Hädaolukorra seadus ЗАКОН О ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ Закон 40 8.00
Autoveoseadus ЗАКОН ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗКАХ Закон 78 15.60
Mõõteseadus ЗАКОН ОБ ИЗМЕРЕНИЯХ Закон 29 5.80
Täiskasvanute koolituse seadus ЗАКОН ОБ ОБУЧЕНИИ ВЗРОСЛЫХ Закон 13 2.60
Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus Закон об упрощенном налогообложении дохода от предпринимательства Закон 11 2.20
Küberturvalisuse seadus ЗАКОНО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ Закон 16 3.20
avalikgif