AVALDATUD :
RTL 1994, 43, 0
KEHTETU :
Tolliameti kk 29.10.99 nr 831 jõust. 31.10.99
 
 
           Kaupade sisse- ja väljaveo informatsiooni
         tolliinspektuurist Tolliametisse edastamise,
kaubadeklaratsioonide kehtivusaja pikendamise registreerimise ja
 välisriigist tagasisaadetavate kaupade tollivormistuse korra
                          kinnitamine
 
     Tolliameti käskkiri 31. jaanuarist 1994. Nr. 21.
 
 
     1. Kinnitada juurdelisatud "Kaupade sisse- ja väljaveo
informatsiooni edastamise kord tolliinspektuurist
Tolliametisse".
                                                         
     2. Kinnitada juurdelisatud "Kaubadeklaratsioonide
kehtivusaja pikendamise registreerimise kord".
                                                       
     3. Kinnitada juurdelisatud "Välisriigist tagasisaadetavate
kaupade tollivormistuse kord".
                                                        
     4. Rakendada käesolev käskkiri alates 1. veebruarist
1994. a.
 
     
                         Riigi Tolliameti peadirektor
                                Rein TALVIK
 
------
 
                                      Kinnitatud
                                  Riigi Tolliameti
                                31. jaanuari 1994. a.
                                 käskkirjaga nr. 21
                                                           
   Kaupade sisse- ja väljaveo informatsiooni edastamise kord
               tolliinspektuurist Tolliametisse
                                                           
     Tolliinspektuurist edastatakse Tolliameti infotöötluse
osakonna statistikasektorile informatsioon kaupade sisse- ja
väljaveo (v.a. tollitransiit) kohta järgmise korra kohaselt:
                                                             
                  I. Edastatav informatsioon
                                                           
     Edastatakse järgmine informatsioon:
                                                            
     1. Väljavõtted süsteemi INFOTOLL andmebaasidest, mis on
tehtud läbi järgmiste lNFOTOLL-i menüüpunktide: <Andmebaasi
erihooldus>, <Väljavõtete tegemine>, <Tolliametile>,
<Koondandmebaasi formeerimiseks>. Enne andmete kopeerimist
disketile teeb süsteem disketi tühjaks, seega ühele disketile
saab kopeerida ühe väljavõtte.
                                                          
     2. Piiri ületamise märkega ekspordi kaubadeklaratsioonide
2. eksemplarid (vedaja soovil ka 3. eksemplarid) ning impordi
kaubadeklaratsioonide 7. eksemplarid on sorteeritud järgmiselt:
                                                          
     1) kaubadeklaratsiooni eksemplari numbri järgi, s. t.
eraldi 2., 3. ja 7. eksemplar;
                                                           
     2) kaubadeklaratsiooni numbri (kaubadeklaratsiooni lahter
7) järgi, s.t. tolliasutuste arvuti numbrite kaupa ning väiksema
järjekorranumbriga deklaratsioonid on allpool.
                                                           
     3. Välisriigist tagasisaadetavate kaupade ekspordi
kaubadeklaratsioonide 2. eksemplarid, millel on piiri ületamise
märge tühistatud ning kaup ei ole teistkordselt piiri ületanud.
                                                           
     4. Väljavõte kaubadeklaratsioonide kehtivusaja pikendamise
registrist.
                                                             
             II. Informatsioonl edastamise sagedus
                                                           
     5. Informatsioon edastatakse 3 korda kuus: iga kuu 10., 20.
ja kuu viimase päeva lõpu seisuga 3 tööpäeva jooksul.
                                                           
     6. Informatsiooni sorteerimisel on ajavahemiku (päeva)
määramisel aluseks:
                                                             
     1) piiri ületamise märkega ekspordi kaubadeklaratsiooni
korral tollipiiri ületamise kuupäev (lahtri D parempoolne osa);
                                                            
     2) ekspordi deklaratsioonide korral, millel on piiri
ületamise märge tühistatud (tagasisaadetud kaubad),
deklaratsiooni kontrollimise kuupäev (lahtri D vasakpoolne osa);
                                                          
     3) eelnevalt vormistatud impordi kaubadeklaratsiooni korral
tollipiiri ületamise kuupäev (lahtri J parempoolne osa);
                                                           
     4) pärast kauba Eesti tolliterritooriumile toimetamist
vormistatud impordi kaubadeklaratsiooni korral deklaratsiooni
kontrollimise kuupäev (lahtri J vasakpoolne osa).
                                                             
     7. Informatsiooni liikumise sageduse ning korra ühe
tolliinspektuuri piires (tollipunktidest, -postidest
inspektuuri) kehtestab tolliinspektuuri juhataja.
 
 
------
 
                                   Kinnitatud
                                Riigi Tolliameti
                              31. jaanuari 1994. a.
                               käskkirjaga nr. 21
                                                        
         Kaubadeklaratsioonide kehtivusaja pikendamise
                     registreerimise kord
                                                         
     Kui kaupa, mille sisse- või väljaveo kohta on tolliasutuses
vormistatud kaubadeklaratsioon, ei ole 15 kalendripäeva jooksul
üle tollipiiri toimetatud, tuleb kaubadeklaratsioon samas
tolliasutuses registreerida. Kehtivusaja kaotanud
kaubadeklaratsiooni ei loeta tollidokumendiks.
                                                        
     Registreerimine toimub järgmise korra kohaselt:
                                                         
     1. Deklarant (kauba saaja, saatja) esitab tolliasutusele,
kus deklaratsioon kontrolliti, kaubadeklaratsiooni 2. ja 3.
eksemplari (ekspordi korral) või 7. ja 8. eksemplari (impordi
korral) originaalid.
                                                           
     2. Tolliametnik teeb kaubadeklaratsiooni kõigile kolmele
eksemplarile lahtrisse A märke "Kehtiv kuni", paneb kehtivusaja
lõppkuupäeva, oma allkirja ning isikliku pitsati jäljendi.
                                                             
     Üldjuhul pikendatakse kaubadeklaratsiooni kehtivust 15
kalendripäeva võrra. Näiteks kui deklaratsioon kontrolliti 24.
jaanuaril 1994, registreeriti 7. veebruaril 1994, siis
märgitakse "kehtib kuni 22. veebruarini 1994". Erandkorras,
näiteks raudteel, kui toimub veoste ümberkomplekteerimine, võib
pikendada ka rohkem kui 15 päeva, kuid mitte üle 45
kalendripäeva.
                                                           
     INFOTOLL-i andmebaasis kaubadeklaratsiooni kontrollimise
kuupäeva ei muudeta (registreerimise aega ei sisestata).
                                                             
     3. Kui deklaratsiooni vormistamise päeval kehtiva
valuutakursi (kaubadeklaratsioonil lahter 23) ja registreerimise
päeval tollivormistusel kehtiva valuutakursi muutusest tulenev
kaupade kogumaksumuse muutus ei ületa 5000 EEK, deklaratsioonile
parandusi ei tehta.
                                                           
     Näiteks kui kaubadeklaratsiooni lahtrisse 22 on märgitud
"USD 7500", lahtrisse 23 "13,6736" ning registreerimise päeval
tollivormistusel kehtiv kurss on 13,8776, siis muutus kauba
maksumus 1530 EEK (7500 X 13,8776 - 7500 X 13,6736) ning
deklaratsioonile parandusi ei tehta.
                                                          
     4. Kui deklaratsiooni vormistamise päeval kehtiva kursi ja
registreerimise päeval kehtiva kursi muutusest tulenev kaupade
kogumaksumuse muutus ületab 5000 EEK (nii suurenemine kui
vähenemine), tehakse parandus kaubadeklaratsiooni lahtritesse 23
ning 46 (ka lisalehtedele).
                                                           
     Kui kauba statistiline väärtus (lahter 46) suurenes,
tasutakse täiendavalt maksmisele kuuluv summa sularahas
kassasse.  Kaubadeklaratsiooni lahtrisse 47 märgitakse iga
maksuliigi kohta täiendavalt maksmisele kuuluv summa ning
lahtrisse B koondandmed täiendavate maksude kohta maksuliikide
lõikes.
                                                           
     Kui kauba statistiline väärtus vähenes, tagasimakseid ei
tehta, lahtritesse 47 ja B täiendusi ei tehta.
                                                            
     Toodud muudatused sisestatakse INFOTOLL-i andmebaasidesse
läbi menüüpunktide <Tolliprotseduuri kirjeldus>, <Korrigeerida
deklaratsiooni>, kusjuures deklaratsiooni kontrollimise kuupäeva
ei muudeta .
                                                          
     5. Kui deklareeritud kaup on seisnud raudtee
komplekteerimisjaamades rohkem kui 15 päeva, võib
kaubadeklaratsiooni kehtivusaega pikendada ka raudtee
komplekteerimisjaama tolliametnik, kui ta saab selleks nõusoleku
deklaratsiooni vormistanud tolliasutuselt. Kaubadeklaratsiooni
1. (6.) eksemplarile teeb vajalikud märked kaubadeklaratsiooni
vormistanud tolliametnik, kuid kaubadeklaratsiooni
registreerinud tolliametnikuks (lahtrisse A) märgitakse raudtee
tolliametnik.
                                                            
     6. Kaubadeklaratsioonide registreerimise kohta peetakse
deklaratsiooni kontrollinud tolliasutuses (k.a. punktis 5 toodud
juhul) kaubadeklaratsioonide kehtivusaja pikendamise registrit,
kuhu peab olema märgitud:
                                                           
     1) kaubadeklaratsiooni number (lahtrist 7);
                                                            
     2) kehtivuse lõpu kuupäev (lahtrist A);
                                                           
     3) kaubadeklaratsioonile tehtud parandused:
                                                          
        uus kurss (lahtrist 23),
 
        uus statistiline väärtus (summa lahtrist 46),
 
        täiendavad (lisatud) maksud maksuliikide lõikes
        (lahtrist B),
                                                           
     4) kaubadeklaratsiooni registreerinud tolliametniku nimi ja
isikliku pitsati number (lahtrist A).
                                                            
     7. Erandkorras, välisriigist tagasisaadetavate kaupade
korral, kui ekspordi kaubadeklaratsioon, millel on piiri
ületamine tühistatud, on saadetud Tolliametisse, võib
deklaratsiooni kehtivusaega pikendada Tolliameti infotöötluse
osakonna töötaja.
                                                           
     8. Kui deklareeritud kaupu ei toimetata üle tollipiiri 45
kalendripäeva jooksul või deklarant soovib deklaratsiooni
annulleerida (parandada) kuulub deklaratsioon annulleerimisele
(korrigeerimisele) vastavalt Riigi Tolliameti 2. juuni 1993. a.
käskkirjale nr. 159 "Kaubadeklaratsioonide annulleerimine ja
impordi-, ekspordimaksude tagastamine". Impordi- ja
ekspordimaksude muutmise või tagastamise taotluses Riigi
Tolliameti maksude osakonnale peab taotleja ära märkima põhjuse,
millest on tingitud tehtavad muudatused.
                                                              
 
------
 
                                     Kinnitatud
                                 Riigi Tolliameti
                              31. jaanuari 1994. a.
                               käskkirjaga nr. 21
                                                           
            Välisriigist tagasisaadetavate kaupade
                     tollivormistuse kord
                                                          
     Kehtestada ekspordi kaubadeklaratsiooni alusel Eestist
eksporditud kaupade tagasisaatmisel välisriigist (valetarne,
välisriigi toll ei lubanud kaupa oma tolliterritooriumile jne.)
järgmine tollivormistuse kord:
                                                           
     1. Kui kaup saadetakse välisriigist tagasi ning on täidetud
järgmised tingimused:
                                                          
     a) tagasisaadetavale kaubale vastav ekspordi
kaubadeklaratsioon, millega kaup toimetati Eestist välja, on
üheselt määratletav;
                                                             
     b) tagasisaatmine välisriigist toimub sama
piiritollipunkti, -posti kaudu, kust ta välja toimetati;
                                                          
     c) tingimuses a nimetatud ekspordi kaubadeklaratsioon on
kehtiv, s.t. tollivormistuse päevast (kaubadeklaratsiooni
kontrollimisest) on möödas vähem kui 15 päeva,
 
     toimub tollivormistus piiril järgmiselt:
                                                            
     1.1. tagasisaadetud kauba ekspordi kaubadeklaratsiooni
number registreeritakse vastavas piiril asuvas registris;
                                                             
     1.2. kaubadeklaratsiooni 2. eksemplaril annulleeritakse
piiri ületamise märge. Lahtrisse C märgib tolliametnik
annulleerimise põhjuse, kuupäeva ning kinnitab seda oma allkirja
ja isikliku pitsati jäljendiga. Kui deklaratsiooni esiküljel
pole piisavalt ruumi, võib märked teha ka tagaküljele;
                                                            
     1.3. kaubadeklaratsioon, millel on piiri ületamise märge
annulleeritud, jääb piiritolliasutusse deklaratsiooni
kehtivusaja lõpuni, s.t. 15 päevaks alates deklaratsiooni
kontrollimise päevast lähtetolliasutuses. Eksportööril on õigus
sama deklaratsiooniga ekspordiprotseduur lõpetada deklaratsiooni
kehtivusaja jooksul;
                                                            
     1.4. kui kaup ületab teistkordselt piiri, tehakse piiri
ületamise märge kaubadeklaratsiooni tagaküljele;
                                                            
     1.5. kui deklaratsioon on veel kehtiv, kuid ta on ära
saadetud Tolliametisse, teatab piiritolliasutus Tolliameti
infotöötluse osakonnale deklaratsioonide numbrid, millel on
piiri ületamise märge tühistatud (kuni süsteemi PIIRITOLL
käivitumiseni);
                                                           
     1.6. kui deklaratsiooni kehtivuse ajal kaup ei ole
teistkordselt üle tollipiiri läinud, saadetakse annulleeritud
piiri ületuse märkega kaubadeklaratsioonid Tolliametisse
vastavalt kehtivale korrale;
                                                           
     1.7. tagasisaadetud kauba ekspordideklaratsiooni
kehtivusaja pikendamine toimub vastavalt kehtestatud korrale.
                                                            
     2. Kui ei ole täidetud punktis 1 toodud tingimusi a, b ja
c, toimub tagasisaadetavate kaupade tollivormistus vastavalt
kaupade sisseveo tolliprotseduuridele kehtestatud korrale.