Eesti Kaupade Nomenklatuuri kohta
 
        Tolliameti käskkiri 28. märtsist 1994. Nr. 65.
                                                        
     Vastavalt Vabariigi Valitsuse 16. märtsi 1993. a. määruse
nr. 72 "Ühtse kaupade nomenklatuuri kasutuselevõtmise kohta"
punktile 5 käsin:
                                                          
     1. Kinnitada Eesti Kaupade Nomenklatuuri grupi 27
muudatused vastavalt lisale 1. Muudatused lisa tekstis on
tähistatud tärniga (*).
                                                            
     2. Kinnitada Eesti Kaupade Nomenklatuuri grupi 44
muudatused vastavalt lisale 2. Muudatused lisa tekstis on
tähistatud tärniga (*).
                                                           
     3. Kinnitada Eesti Kaupade Nomenklatuuri grupi 85
muudatused vastavalt lisale 3. Muudatused lisa tekstis on
tähistatud tärniga (*).
                                                          
     4. Käesoleva käskkirja kehtestamise aeg teatatakse eraldi
käskkirjaga pärast Riigikogu poolt mootorikütuseaktsiisi seaduse
muutmise seaduse vastuvõtmist.
                                                              
                                  Riigi Tolliameti peadirektor
                                          Rein TALVIK
 
 
 
------
                                       Lisa 1
                                Riigi Tolliameti
                              28. märtsi 1994. a.
                              käskkirjale nr. 65
 
                         G r u p p 27
 
                      Mineraalsed kütused
         Mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused.
          Bituminoossed mineraalid. Mineraalsed vahad
                                                             
     Märkused grupi kohta
                                                             
     1. Siia gruppi ei kuulu:
                                                              
     a) teatud kindla keemilise koostisega orgaanilised ühendid,
v.a. puhas metaan ja propaan, mis on klassifitseeritud
rubriigis 2711;
                                                            
     b) ravimid, mis on klassifitseeritud rubriikides 3003 ja
3004;
                                                            
     c) segatud küllastumata süsivesinikud, mis kuuluvad
rubriikidesse 3301, 3302 ja 3805.
                                                           
     2. Rubriigis 2710 ei tähistata terminiga "naftaõlid ja
bituminoossetest mineraalidest saadud õlid" mitte ainult
naftaõlisid ja bituminoossetest mineraalidest saadud õlisid,
vaid ka õlisid ja segatud küllastumata süsivesinikke, mis on
saadud mis tahes viisil, tingimusel, et mittearomaatsete
koostisosade kaal ületab aromaatsete koostisosade kaalu.
                                                           
     Kuid selle terminiga ei hõlmata vedelaid sünteetilisi
polüolefiine, mille mahust vähem kui 60% destilleerub
temperatuuril 300 kraadi C ja rõhul 1013 millibaari, kui
kasutatakse madalal rõhul destilleerimise meetodit (grupp 39).
                                                           
     Märkused alamruubrikide kohta
                                                           
     1. Alamrubriigis 2701 11 tähistatakse terminiga
"antratsiit" sütt, milles lendainete sisaldus (kuivaine kaalust
ilma mineraalaineteta) ei ületa 14%.
                                                           
     2. Alamrubriigis 2701 12 tähistatakse terminiga
"bituminoosne kivisüsi" sütt, mille lendainete sisaldus
(kuivaine kaalust ilma mineraalaineteta) on üle 14% ja mille
kütteväärtus (tooraine alusel, ilma mineraalaineteta) on võrdne
või suurem kui 5,833 kcal/kg.
                                                           
     * 3. Alamrubriikides 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 40 ja
2707 60 tähistatakse terminitega "bensool", "toluool",
"ksülool", "naftaliin" ja "fenool" tooteid, mis sisaldavad enam
kui 50% kaalust vastavalt puhast benseeni, tolueeni, ksüleeni,
naftaleeni ja fenoole.
                                                             
     Täiendavad märkused
                                                             
     1. Rubriigis 2710 tähistatakse mõistetega:
                                                           
     a) "kerged destillaadid" (kaubapositsioonid 2710 00 110 -
2710 00 390) naftasaadusi ja preparaate, mille mahust (k. a.
kaod) destilleerub 210 kraadi C juures 90% või enam (ASTM D 86
meetodi järgi);
                                                            
     b) "spetsiaalsed bensiinid" (kaubapositsioonid 2710 00 210
ja 2710 00 250) heledaid naftasaadusi, mis on määratletud
punktis a, mis ei sisalda antidetoneerivaid lisandeid ja
temperatuuri vahemik, mille jooksul destilleerub 5% ja 90% nende
mahust (k.a.  kaod), ei ületa 60 kraadi C;
                                                            
     * c) "lahustibensiin (lakibensiin)" (kaubapositsioon 2710
00 210) spetsiaalseid bensiine, mis on määratud punktis b ja
mille leekpunkt on kõrgem kui 21 kraadi C Abel-Pensky meetodi
järgi;
                                                           
     d) "keskmised destillaadid" (kaubapositsioonid 2710 00 410
- 2710 00 590) naftafraktsioone jt. naftasaadusi, mille mahust
(k.a.  kaod) destilleerub temperatuuril 210 kraadi C alla 90% ja
temperatuuril 250 kraadi C 65% või enam (ASTM D 86 meetodi
järgi);
                                                           
     * e) "rasked destillaadid" (kaubapositsioonid 2710 00 610 -
2710 00 980) raskeid naftafraktsioone jt. naftasaadusi, mille
mahust (k.a. kaod) destilleerub temperatuuril 250 kraadi C alla
65% ASTM D 86 meetodi järgi või fraktsioone, mille
destilleerumise protsent temperatuuril 250 kraadi C ei ole antud
meetodi järgi määratav;
                                                            
     f) "gaasiõlid" (kaubapositsioonid 2710 00 610 - 2710 00
690) raskeid naftafraktsioone, mis on määratletud punktis e ja
mille mahust 86 meetodi järgi, või fraktsioone, mille
destilleerumise protsent tem- (k. a. kaod) destilleerub
temperatuuril 350 kraadi C juures ASTM D 86 meetodi järgi 85%
või rohkem;
                                                             
     * g) "kütteõlid" (kaubapositsioonid 2710 00 710 - 2710 00
780) raskeid naftafraktsioone, mis on määratletud punktis e,
v.a.  punktis f määratletud gaasiõlid, mille lahustel on
kolorimeetrilise parameetri K juures viskoossus V järgmine:
                                                            
     mitte suurem kui näidatud alltoodud tabeli I reas,
sulfaattuha sisalduse juures alla 1% (ASTM D 874 meetodi järgi)
ja seebistumise indeksi juures alla 4 (ASTM D 939-54);
                                                           
     suurem kui näidatud tabeli II reas, sealjuures voolavuse
kadumise temperatuur ei ole alla 10 kraadi C ASTM D 97 meetodi
järgi;
                                                            
     suurem kui näidatud tabeli I reas, kuid mitte suurem kui
tabeli II reas, kui 300 kraadi C juures ASTM D 86 meetodi järgi
destilleerub 25% või enam mahust või kui 300 kraadi C juures
destilleerub vähem kui 25% mahust, kui voolavuse kadumise
temperatuur on kõrgem kui - 10 kraadi C ASTM D 97 meetodi järgi.
Need parameetrid kehtivad fraktsioonide ja saaduste kohta, mille
lahuse kolorimeetriline parameeter on alla 2.
                                                            
    Kolorimeetrilise parameetri K ja viskoossuse V vastavus
 
------------------------------------------------------------------
K   0 0,5 1 1,5 2 2,5  3  3,5  4   4,5   5  5,5  6  6,5  7  7,5 ja 
                                                            rohkem
------------------------------------------------------------------
   I 4 4 4 5,4 9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650 
V ----------------------------------------------------------------
  II 7 7 7  7  9 15,1 25,3 42,4 71,1 119 200 335 562 943 1580 2650
------------------------------------------------------------------
     
     Mõiste "viskoossus V" tähistab kinemaatilist viskoossust 50
kraadi C juures mõõdetuna 0,000001 m2/s ASTM D 445 meetodi
järgi.
                                                            
     Mõiste "lahuse kolorimeetriline parameeter" tähistab lahuse
värvust, mis on määratud ASTM D 1500 meetodi järgi pärast seda,
kui 1 osa saadusest (mahu järgi) on segatud 99 osa (mahu järgi)
süsiniktetrakloriidiga. Värvus tuleb määrata kohe pärast lahuse
moodustamist.
                                                            
     * Kaubapositsioonidesse 2710 00 710 - 2710 00 780 kuuluvad
ainult loomulikku värvi vedelkütused.
                                                           
     * Nendesse kaubapositsioonidesse ei kuulu rasked
destillaadid, mis on määratud punktis e ja mille kohta ei ole
võimalik määrata:
                                                            
     destilleerumise protsendilist määra kogusest 250 kraadi C
juures ASTM D 86 meetodi järgi;
                                                             
     kinemaatilist viskoossust 50 kraadi C juures ASTM D 445
meetodi järgi;
                                                            
     kolorimeetrilist parameetrit K meetodi ASTM D 1500 järgi.
                                                          
     * Sellised saadused kuuluvad kaubapositsioonidesse 2710 00
810 - 2710 00 980.
                                                           
     2. Rubriigis 2712 võib mõistet "toorvaseliin"
(kaubapositsioon 2712 10 100) kasutada petrolaatumi kohta, mille
loomuliku värvi kolorimeetriline parameeter on üle 4,5 ASTM D
1500 meetodi järgi.
                                                               
     3. Kaubapositsioonides 2712 90 310 - 2712 90 390
kasutatakse mõistet "töötlemata" järgmiste saaduste kohta:
                                                           
     a) mille naftafraktsioonide sisaldus meetodi ASTM D 721
järgi on 3,5 või kõrgem, kui nende viskoossus 100 kraadi C
juures on väiksem kui 0,000009 m2/s meetodi ASTM D 445 järgi;
                                                            
     b) mille kolorimeetrilised parameetrid on suuremad kui 3
ASTM D 1500 meetodi järgi, kui nende viskoossus 100 kraadi C
juures on 0,000009 m2/s või suurem ASTM D 445 meetodi järgi.
                                                           
     4. Rubriikides 2710, 2711 ja 2712 kasutatakse mõistet
"spetsiifiline ümbertöötlemisprotsess" järgmiste protsesside
kohta:
                                                           
     a) vaakumdestillatsioon;
                                                           
     b) redestillatsioon väga põhjaliku fraktsioneerimise kaudu;
                                                           
     c) krakkimine;
                                                           
     d) reformeerimine;
                                                           
     e) ekstraheerimine selektiivsete lahuste abil;
                                                             
     f) protsess, mis sisaldab kõiki järgmisi operatsioone:
töötlemine kontsentreeritud väävelhappe, ooleumi (suitsev
väävelhape) või vääveltrioksiidiga; neutraliseerimine aluseliste
toimeainetega; dekoloreerimine (pleegitamine) ja
rektifitseerimine looduslike aktiivmuldadega, aktiivsöe või
boksiidiga;
                                                           
     g) polümerisatsioon;
                                                           
     h) alküülimine;
                                                               
      i) isomerisatsioon;
                                                           
     * k) (ainult saaduste kohta kaubapositsioonidest 2710 00
610 - 2710 00 980) desulfuratsioon kasutades vesinikku, mis
eemaldab vähemalt 85% väävlit, mis sisaldub töödeldavates
saadustes (meetod AST M D 1266-59 T);
                                                                           
     l) (ainult rubriigi 2710 saaduste kohta) deparafiinimine,
ükskõik millise protsessi abil, v.a. filtreerimine;
                                                          
     * m) (ainult saaduste kohta kaubapositsioonidest 2710 00
610 - 2710 00 980) töötlemine vesinikuga rõhu juures, mis on
suurem kui 20 baari (2000 kPa) ja temperatuuril, mis on kõrgem
kui 250 kraadi C, kasutades katalüsaatoreid (v.a.
desulfureerivad katalüsaatorid), juhul kui vesinik on keemilise
reaktsiooni aktiivne komponent. Määrdeõlide (kaubapositsioonid
2710 00 810 - 2710 00 980) edasine töötlemine vesinikuga (näit.
hüdropuhastus, dekoloreerimine) peamiselt värvuse või
stabiilsuse parandamiseks ei kuulu spetsiifiliste protsesside
hulka;
                                                          
     * n) (ainult saaduste kohta kaubapositsioonidest 2710 00
710 - 2710 00 780) destilleerimine atmosfäärirõhu all
tingimusel, et saaduste mahust (k.a. kaod) destilleerub 300
kraadi C juures vähem kui 30% ASTM D meetodi järgi;
                                                           
     * o) (ainult saaduste kohta kaubapostsioonidest 2710 00 810
- 2710 00 980) töötlemine kõrgsageduse elektrilahendusega.
 
----------------------------------------------------------------
Rubriik  Alamrubriik,         Kirjeldus                 Mõõtühik
        kaubapositsioon
----------------------------------------------------------------
   1         2                    3                         4
----------------------------------------------------------------
 2701                  Kivisüsi:briketid jm. kivisöest
                       toodetud tahkekütused:
 
                       kivisüsi, k.a. söetolm,
                       aglomeerimata:
 
        2701 11        antratsiit (ECSC):
 
        2701 11 100    lenduvate ainete sisaldusega
                       (ümberarvestatuna kuivainele ilma
                       mineraalaineteta) kuni 10% massist    -
        2701 11 900    muu                                   -
 
        2701 12        bituuminoosne kivisüsi (ECSC) :
 
        2701 12 100    koksisüsi                             -
        2701 12 900    muu                                   -
        2701 19 000    muu kivisüsi (ECSC)                   -
        2701 20 000    kivisöebriketit jms. kivisöest
                       toodetud tahkekütused (ECSC)          -
 
 2702*                 Pruunsüsi (ligniit), aglomeeritud
                       või aglomeerimata
                       (v.a. gagaat - pigisüsi):
 
        2702 10 000    aglomeerimata, pulbristatud või
                       mitte (ECSC)                          -
        2702 20 000    aglomeeritud (ECSC)                   -
 
 2703   2703 00        Turvas (sh. freesturvas),
                       aglomeeritud või aglomeerimata:
 
        2703 00 003    turbabrikett                          -
       *2703 00 004    tükkturvas                            -
       *2703 00 005    päts-kütteturvas                      -
       *2703 00 006    frees-kütteturvas                     -
       *2703 00 007    päts-aiandusturvas                    -
       *2703 00 008    frees-aiandusturvas                   -
        2703 00 009    muu                                   -
 
 2704   2704 00        Koks ja poolkoks kivisöest,
                       ligniidist või turbast (aglomeeritud
                       või aglomeerimata); retordisüsi:
 
                       koks ja poolkoks söest:
        2704 00 110    elektroodide valmistamiseks           -
        2704 00 190    muud (ECSC)                           -
        2704 00 300    koks ja poolkoks ligniidist (ECSC)    -
        2704 00 900    muud                                  -
 
 2705   2705 00 000    Kivisöegaas, veegaas, generaatorigaas
                       jms. gaasid (v. a. naftagaasid jm.
                       gaasilised süsivesinikud)          1000 m3
 
 2706  *2706 00 000    Kivisöe-, ligniidi- või turbatõrv
                       ja muud mineraalsed vaigud
                       dehüdratiseeritud või mitte,
                       osaliselt destileeritud või
                       destilleerimata, sh.
                       taastatud vaigud)                     -
 
 2707                  Õlid jm. tooted kõrgel temperatuuril
                       destilleeritud kivisöetõrvast;
                       analoogilised tooted, milles
                       aromaatsete komponentide kaal ületab
                       mittearomaatsete komponentide kaalu:
 
        2707 10        bensool:
        2707 10 100    kasutamiseks kütusena                 -
        2707 10 900    muuks otstarbeks (EÜ)                 -
 
        2707 20        toluool:
        2707 20 100    kasutamiseks kütusena                 -
        2707 20 900    muuks otstarbeks (EÜ)                 -
 
        2707 30        ksülool:
        2707 30 100    kasutamiseks kütusena                 -
        2707 30 900    muuks otstarbeks (EÜ)                 -
 
        2707 40 000    naftaliin                             -
        2707 50        muud aromaatsete süsivesinike segud,
                       mille mahust 65% või enam (k. a.
                       kaod) destilleerub 250ø C juures
                       (ASTM D 86 meetodiga):
 
        2707 50 100    kasutamiseks kütusena                 -
                       muuks otstarbeks (EÜ) :
 
        2707 50 910    solventnafta                          -
        2707 50 990    muud                                  -
       *2707 60 000    fenoolid                              -
                       muud:
        2707 91 000    kreosootõlid                          -
        2707 99        muud:
                       puhastamata fraktsioonid:
 
        2707 99 110    puhastamata kerged fraktsioonid,
                       mille mahust 90% või rohkem
                       destilleerub kuni 200 ø C
                       temperatuuri juures                   -
        2707 99 190    muud                                  -
        2707 99 300    sulfoonitud kerged fraktsioonid       -
        2707 99 500    põhilised saadused                    -
        2707 99 700    antratseen                            -
 
                       muud:
 
        2707 99 910    rubriiki 2803 kuuluvate toodete
                       saamiseks (EÜ)                        -
        2707 99 990    muud                                  -
 
 2708                  Kivisöetõrvast või muudest
                       mineraalsetest vaikudest
                       saadud pigi ja pigikoks:
 
        2708 10 000    pigi                                  -
        2708 20 000    pigikoks                              -
 
 
 2709  *2709 00        Toornafta ja bituminoossetest
                       mineraalidest toodetud toorõlid:
        2709 00 100    looduslikud gaasikondensaadid         -
                       muud:
       *2709 00 901    põlevkivitoorõli (v.a.
                       põlevkivikütteõli)                    -
       *2709 00 909    muud                                  -
 
 2710   2710 00        Naftaõlid ja bituminoossetest
                       mineraalidest saadud õlid (v.a.
                       toorõlid); mujal nimetamata õlid
                       (põhikomponendina sisaldavad kaalult
                       70% või rohkem naftaõlisid või
                       bituminoossetest mineraalidest
                       saadud õlisid): kerged destillaadid:
        2710 00 110    spetsiifiliste
                       ümbertöötlemisprotsesside jaoks (EÜ)  -
        2710 00 150    keemiliseks muundamiseks protsessides,
                       mida ei ole nimetatud kaubapositsiooni
                       7210 00 110 juures (EÜ)               -
                       muuks otstarbeks:
                       spetsiaalsed bensiinid:
       *2710 00 210    lahustibensiin (lakibensiin)          -
        2710 00 250    muud                                  -
       *               muud:
       *               mootoribensiinid:
       *2710 00 260    lennukibensiin (aviobensiin)          -
       *               muud, mille pliisisaldus on:
       *               kuni 0,013 g/l:
       *               oktaanarvuga alla 95:
       *2710 00 271    oktaanarvuga kuni 76                1000 l
       *2710 00 272    oktaanarvuga üle 76, kuid alla 95   1000 l
       *2710 00 290    oktaanarvuga 95 ja enam, kuid
                       alla 98                             1000 l 
       *2710 00 320    oktaanarvuga 98 ja enam             1000 l
       *               üle 0,013 g/l:
       *               oktaanarvuga alla 98:
       *2710 00 341    oktaanarvuga alla 76                1000 l
       *2710 00 342    oktaanarvuga 76                     1000 l
       *2710 00 343    oktaanarvuga üle 76, kuid alla 95   1000 l
       *2710 00 344    oktaanarvuga 95 ja enam, kuid
                       alla 98                             1000 l
       *2710 00 360    oktaanarvuga 98 ja enam             1000 l 
       *2710 00 370    bensiin reaktiivmootoritele           -
       *2710 00 390    muud kerged fraktsioonid              -
 
                       keskmised destillaadid:
 
        2710 00 410    spetsiifiliste
                       ümbertöötlemisprotsesside jaoks (EÜ)  -
        2710 00 450    keemiliseks muundamiseks
                       protsessides, mida ei ole nimetatud
                       kaubapositsiooni 2710 00 410 juures
                       (EÜ)                                  -
 
                       muuks otstarbeks:
                       petrool:
 
       *2710 00 510    reaktiivkütus (lennukipetrool)        -
 
                       muud:
       *2710 00 551    küttepetrool (ahjukütus)              -
        2710 00 552    valgustuspetrool                      -
        2710 00 559    muu petrool (sh. tehniline)           -
        2710 00 590    muu                                   -
 
                       rasked destillaadid:
                       gaasiõlid:
        2710 00 610    spetsiifiliste
                       ümbertöötlemisprotsesside jaoks (EÜ)  -
        2710 00 650    keemiliseks muundamiseks
                       protsessides, mida ei ole nimetatud
                       kaubapositsiooni 2710 00 610 juures   -
 
       *               muuks otstarbeks:
       *2710 00 691    diislikütus                           -
       *2710 00 699    muud
                       kütteõlid:
        2710 00 710    spetsiifiliste
                       ümbertöötlemisprotsesside jaoks (EÜ)  -
       *2710 00 720    keemiliseks muundamiseks protsessides,
                       mida ei ole nimetatud kaubapositsiooni
                       2710 00 710 juures                    -
                       muuks otstarbeks:
       *               väävlisisaldusega kuni 1% kaalust:
       *2710 00 741    põlevkivi-kütteõli                    - 
       *2710 00 749    muud                                  -
       *2710 00 760    väävlisisaldusega üle 1%, aga mitte
                       üle 2% kaalust                        -
       *2710 00 770    väävlisisaldusega üle 2%, aga mitte
                       üle 2,8% kaalust                      -
       *2710 00 780    väävlisisaldusega üle 2,8% kaalust    -
       *               määrdeõlid; muud õlid:
       *2710 00 810    spetsiifiliste
                       ümbertöötlemisprotsesside jaoks (EÜ)  -
       *2710 00 830    keemiliseks muundamiseks protsessides,
                       mida ei ole nimetatud kaubapositsiooni
                       2710 00 810 juures (EÜ)               -
       *2710 00 850    segamiseks teiste õlide, rubriiki
                       3811 kuuluvate toodete või
                       tihendajatega õlide, määrdeainete või
                       lubrikaatorite valmistamiseks
                       spetsiaalselt seadmestatud ettevõtetes
                       edasimüügiks (EÜ)                     -
       *               muuks otstarbeks:                  
       *               mootoriõlid, kompressoriõlid,
                       turbiiniõlid:
       *2710 00 871    mootoriõlid                           -
       *2710 00 879    muud                                  -
       *2710 00 880    hüdroõlid                             -
       *2710 00 890    valged õlid, parafiinõli              -
       *2710 00 920    masinaõlid ja transmissiooniõlid      -
       *2710 00 940    metallitöötlusõlid, vormiõlid,
                       korrosioonitõrjeõlid                  -
       *2710 00 960    elektriisolatsiooniõlid               -
       *2710 00 980    muud määrdeõlid ja muud õlid          -
 
 2711                  Naftagaasid jm. gaasilised
                       süsivesinikud:
                       veeldatud:
       *2711 11 000    maagaas (looduslik gaas)              TJ
        2711 12        propaan:
                       propaan puhtusastmega mitte alla 99%:
        2711 12 110    kütusena kasutamiseks                 -
        2711 12 190    muuks otstarbeks (EÜ)                 -
                       muu:
        2711 12 910    spetsiifiliste 
                       ümbertöötlemisprotsesside jaoks (EÜ)  -
        2711 12 930    keemiliseks muundamiseks protsessides,
                       mida ei ole nimetatud kaubapositsiooni
                       2711 12 910 juures (EÜ)               -
       *               muuks otstarbeks:
       *2711 12 940    puhtusastmega üle 90%, aga alla 99%   -
       *2711 12 960    propaani ja butaani segud, mis
                       sisaldavad propaani rohkem kui 50%,
                       aga mitte üle 70%                     -
       *2711 12 980    muu                                   -
        2711 13        butaan:
        2711 13 100    spetsiifiliste 
                       ümbertöötlemisprotsesside jaoks (EÜ)  -
        2711 13 300    keemiliseks muundamiseks protsessides,
                       mida ei ole nimetatud kaubapositsiooni
                       2711 13 100 juures (EÜ)               -
       *               muuks otstarbeks:
       *2711 13 910    puhtusastmega üle 90%, aga alla 95%   -
       *2711 13 930    butaani ja propaani segud, mis
                       sisaldavad butaani üle 50%, kuid
                       mitte üle 65%                         -
        2711 13 980    muu                                   -
        2711 14 000    etüleen, propüleen, butüleen ja
                       butadieen                             -
        2711 19 000    muud                                  -
                       gaasilises olekus:
       *2711 21 000    maagaas (looduslik gaas)              TJ
        2711 29 000    muud                                  -
 
 2712                  Vaseliin:
                       parafiin, mikrokristalliline
                       naftavaha, räbuvaha, osokeriit,
                       ligniidivaha, turbavaha, muud
                       mineraalsed vahad jms. sünteesil või
                       muudel menetlustel saadud tooted,
                       värvitud või värvimata:
        2712 10        vaseliin:
        2712 10 100    toorvaseliin (puhastamata)            -
        2712 10 900    muu                                   -
        2712 20 000    parafiinivaha õlisisaldusega alla
                       0,75% kaalust                         -
        2712 90        muud:
                       osokeriit (maavaha), ligniidivaha
                       või turbavaha (looduslikud):
        2712 90 110    töötlemata (puhastamata)              -
        2712 90 190    muud                                  - 
 
                       muud:
                       töötlemata:
 
        2712 90 310    spetsiifiliste
                       ümbertöötlemisprotsesside jaoks (EÜ)  -
        2712 90 330    keemiliseks muundamiseks protsessides,
                       mida ei ole nimetatud kaubapositsiooni
                       2712 90 310 juures                    -
        2712 90 390    muuks otstarbeks                      -
        2712 90 900    muud                                  -
 
 2713                  Naftakoks, naftabituumen jm.
                       naftaõlide või bituminoossetest
                       mineraalidest toodetud õlide jäätmed:
 
       *               naftakoks:
        2713 11 000    kaltsineerimata                       -
        2713 12 000    kaltsineeritud                        -
        2713 20 000    naftabituumen                         -
        2713 90        muud nafta- või mineraalõlide
                       tootmisjäätmed: 
        2713 90 100    rubriigis 2803 nimetatud toodete
                       saamiseks (EÜ)                        -
        2713 90 900    muud                                  -
 
 2714*                 Looduslik bituumen ja asfalt:
                       bituminoossed kildad, põlevkivid ja
                       õliliivad; asfaltiidid ja
                       asfaltkivimid:
 
       *2714 10        bituminoossed kildad, põlevkivid ja
                       õliivad:
 
       *2714 10 001    põlevkivi (kukersiit)                 -
       *2714 10 009    muud                                  -
        2714 90 000    muud                                  -
 
 2715   2715 00 000    Bituumenisegud loodusliku asfaldi,
                       loodusliku bituumeni, naftabituumeni,
                       loodusliku asfaldi või asfaldipigi
                       (nt.bituumenmastiks, asfaltbituumen)
                       baasil                                -
 
 2716   2716 00 000    Elektrienergia (mittekohustuslik
                       rubriik)                         1000 kWh
 
 
------
 
                                            Lisa 2
                                      Riigi Tolliameti
                         28. märtsi 1994. a. käskkirjale nr. 65
                                                            
                         G r u p p 44
                                                            
 4403*            Töötlemata puit, kooritud või
                  koorimata, prussimata või jämedalt
                  prussitud:
     4403 10        värvi, peitsi, kreosoodi või muude
                    säilitusainetega kaetud või
                    immutatud:
     4403 10 100      okaspuidust palgid, suvalise
                      immutusastmega, pikkusega
                      vähemalt 6 m, kuid mitte üle
                      18 m ja jämedama otsa
                      ümbermõõduga üle 45 cm, kuid
                      mitte üle 90 cm                   m3
                      muud:
     4403 10 910        okaspuidust                     m3
     4031 10 990        muud                            m3
    *4403 20          muu okaspuit:
    *                   paberipuit (pikkusega alates
                        2 m, kuid alla 3,5 m ja peenema
                        otsa läbimõõduga 6 kuni 16 cm):
                                                            
    *4403 20 001          mänd                          m3
    *4403 20 002          kuusk                         m3
    *4403 20 004          muu                           m3
                                                            
    *                   muu:
                                                            
    *4403 20 006          mänd                          m3
    *4403 20 007          kuusk                         m3
    *4403 20 009          muu                           m3
                     muu, allpool nimetatud troopiliste
                     puude puit:
                                                            
     4403 31 000       tumepunane meranti, helepunane
                       meranti ja meranti bakau         m3
                                                            
     4403 32 000       valge lauan, valge meranti,
                       valge seraya, kollane meranti
                       ja alan                          m3
                                                            
     4403 33 000       keruing, ramin, kapur, tekapuu,
                       jongkong, merbau, jelutong ja
                       kempas                           m3
                                                            
     4403 34           okoume, obeche, sapelli, sipo,
                       aafrika acajou, makore ja iroko:
     4403 34 100         okoume (Aucoumea klaineana)    m3
     4403 34 300         obeche (Triplochiton
                         scleroxylon)                   m3
     4403 34 500         sipo (Entandrophragma utile)   m3
     4403 34 700         makore (Tieghemella heckelii,
                         T. africana, Dumoria spp.)     m3
     4403 34 900         muud                           m3
                                                            
     4403 35           tiama, masonia, ilomba, dibetou,
                       limba ja azobe:
     4403 35 100         limba (Terminalia superba)     m3
     4403 35 900         muud                           m3
                                                            
                    muu:
                                                            
     4403 91 000      tamm (Quercus spp.)               m3
     4403 92 000      pöök (Fagus spp.)                 m3
                                                            
     4403 99          muu:
     4403 99 100        pappel                          m3
                                                            
    *                 muud:
    *                   paberipuit (pikkusega alates
                        2 m, kuid alla 3,5 m ja
                        peenema otsa läbimõõduga 6
                        kuni 16 cm):
    *4403 99 901          kask                          m3
    *4403 99 904          muu                           m3
                                                            
                        muu:
    *4403 99 906          kask                          m3  
    *4403 99 907          haab                          m3
    *4403 99 908          lepp                          m3
    *4403 99 909          muu                           m3
 
 
------
                                      L i s a 3
                                    Riigi Tolliameti
                          28. märtsi 1994. a. käskkirjale nr. 65
                                                            
                         G r u p p 85
                                                            
 8525             Raadiotelefonside, raadiotelegraafia,
                  ringhäälingu ja televisiooni
                  saateaparaadid, nii koos
                  vastuvõtuseadmetega kui ilma, nii
                  helisalvestusaparatuuri või heli
                  taasesitusaparatuuriga kui ilma;
                  televisioonikaamerad:
                                                            
     8525 10        saateaparatuur:
                                                            
     8525 10 100      raadiotelegraafi- ja
                      raadiotelefoniaparatuur
                      kasutamiseks
                      tsiviillennunduses (EÜ)           tk.
                                                            
    *                 muu:
                                                            
    *8525 10 901        raadioringhäälingu ja
                        televisiooni raadiosaatjad;
                        isikuotsingusüsteemi
                        raadiosaatjad, raadiomikrofonid,
                        raadiokuularite saatjad; valve,
                        signalisatsiooni ja telemeetria
                        raadiosüsteemide saatjad,
                        andmeedastussüsteemide
                        raadiosaatjad                   tk.
                                                            
    *8525 10 909        muu                             tk.
                                                            
     8525 20          saateaparatuur, varustatud
                      vastuvõtuseadmetega:
                                                            
     8525 20 100        raadiotelegraafi- ja
                        raadiotelefoniaparatuur
                        kasutamiseks tsiviillennunduses
                        (EÜ)                            tk.
                                                            
    *                   muu:
                                                            
    *8525 20 901          amatöörraadiosidejaamad
                          (saatja koos vastuvõtjaga);
                          NMT- ja GSM-süsteemi
                          abonentraadiotelefonid,
                          maismaa
                          kosmoseraadiosidejaamad;
                          27 MHz sagedusalas töötavad
                          PR 27- ja LA-süsteemi
                          raadiosidejaamad              tk.
    *8525 20 902          juhtmeta telefonid            tk.
    *8525 20 909          muu                           tk.
     8525 30          televisioonikaamerad:
     8525 30 100        kolme ja enama saatetoruga      tk.
                        muud:
     8525 30 910          ühes korpuses
                          videosalvestus ja
                          taasesitusaparatuuriga        tk.
     8525 30 990          muud                          tk.