(Kehtetu - rahandusministri käskkiri 29.08.96 nr. 136 
jõust. 01.09.96)
 
        Kaubadeklaratsiooni täitmise juhendi täiendused
                                                             
           Tolliameti määrus 31. maist 1994. Nr. 16.
                                                          
     Seoses kapitalirendi maksustamise rakendamisega tollis
kauba sisseveol käsin:
                                                               
     1. Teha Riigi Tolliameti 15. oktoobri 1993. a. määrusega
nr. 64 kinnitatud "Kaubadeklaratsiooni täitmise juhendi" lisas 4
toodud tehingu liikide klassifikaatorisse järgmised muudatused:
     1) täiendada klassifikaatorit järgmiselt:
"17-kapitalirent";
     2) muuta koodide 21 ja 22 kasutamist ning sõnastada need
järgmiselt:
     "21 - laen, üür, kasutusrent;
     22 - muu kauba ajutine kasutamine".
                                                           
     2. Rakendada käesolev määrus alates 1. juunist 1994. a.
                                                             
     Tolliameti peadirektor Rein TALVIK