AVALDATUD :
RTL 1994, 45, 0
KEHTETU :
Tolliam kk 24.11.1999 nr 900 jõust 25.11.1999
 
 
   Vee- ja õhusõidukile ning pärast tolli- ja piirlkontrolli
   asuvasse müügipunkti toimetatavate varude tollivormistus
                               
       Tolliameti käskkiri 22. septemrist 1994. Nr. 219.
 
     1. Kinnitada juurdelisatud "Vee- ja õhusõidukile ning
pärast tolli- ja piirikontrolli asuvasse müügipunkti
toimetatavate varude lihtsustatud tollivormistuse kord".
 
     2. Tolliinspektuuride juhatajatel määrata tolliametnikud,
kes vastutavad saatedokumentide alusel vee- ja õhusõidukile ning
pärast tolli- ja piirikontrolli asuvasse müügipunkti
toimetatavate varude tollivormistuse eest, ning töötada välja
saatedokumentide liikumise kord piiritollipunktist (-postist)
kaubadeklaratsiooni kontrollimise eest vastutavale inspektorile.
 
     3. Punktis 1 kinnitatud korda võivad tolli loal kasutada
järgmist liiki deklarandid:
 
     1) vee- või õhusõiduki või pärast tolli- ja piirikontrolli
asuva müügipunkti varustamisega tegelev Eestis registreeritud
vahendajafirma agentuur (shipchandler's agency);
 
     2) vee- või õhusõiduki või pärast tolli- ja piirikontrolli
asuva müügipunkti varudega tegelev privaattollilao valdaja;
 
     3) Eestis registreeritud vee- või õhusõiduki või pärast
tolli- ja piirikontrolli asuva müügipunkti valdaja.
 
     Loa lihtsustatud tollivormistuse kasutamiseks annab
deklarantidele tollipunkti juhataja, kelle piirkonnas toimub
varude eksport.
 
     4. Tollil on õigus keelata varude toimetamine vee-,
õhusõidukile, pärast tolli- ja piirikontrolli asuvasse
müügipunkti saatedokumentide alusel ning nõuda kauba
eksportimisel eelnevalt vormistatud kaubadeklaratsiooni
esitamist, kui rikutakse punktis 1 toodud korda.
 
     5. Kehtestada, et käesoleva käskkirja punktid 1-4 rakenduvad
ka Eestis asuvale välisriigi saatkonnale toimetatava kauba
tollivormistusel, kusjuures saatedokumentidel peab olema
saatkonna poolt allkirjaga viseeritud märge kauba saamise kohta.
 
     6. Ekspordiks ei loeta ning kaubadeklaratsiooni ei täideta
varude toimetamisel Eestis registreeritud vee- ja
õhusõidukile, mis suundub välja Eesti tolliterritooriumilt, kuid
mille teekonna lõppsihtpunkt ei ole välisriigis.
 
     7. Kehtestada käesolev käskkiri 3. oktoobrist 1994. a.
 
     
                              Tolliameti peadirektor
                                   Rein TALVIK
 
------
                                         Kinnitatud
                           Riigi Tolliameti 22. septembri 1994. a.
                                     käskkirjaga nr. 219
 
   Vee- ja õhusõidukile ning pärast tolli- ja piirlkontrolli
           asuvasse müügipunkti toimetatavate varude
               lihtsustatud tollivormistuse kord
 
     Käesoleva korra koostamisel on lähtutud Kyoto konventsiooni
lisaosast A.4, mis käsitleb transpordivahendite varude
tollivormistust ning Eesti Vabariigi Valitsuse 27. mai 1994. a.
määrusest nr. 189 ""Pärast tolli- ja piirikontrolli asuvas
müügipunktis kauplemise korra" kinnitamine" (RT I 1994, 23, 389).
 
                         I. ÜIdsätted
 
     1. Käesolev kord käsitleb varude toimetamist:
 
     1.1. välismaal asuvasse lõppsihtpunkti suunduvale vee- või
õhusõidukile, mida kasutatakse või mis on ette nähtud kasutada
rahvusvahelises liikluses reisijate tasuliseks veoks või kaupade
tasuliseks või tasuta tööstuslikuks või kommertsveoks;
 
     1.2. pärast tolli- ja piirikontrolli asuvasse müügipunkti
(edaspidi müügipunkt).
 
     2. Välismaal asuvasse lõppsihtpunkti suunduvale vee-,
õhusõidukile ja müügipunkti toimetatavaid varusid loetakse
ekspordituteks ning neile laienevad samad soodustused, mida
rakendatakse tavalisel viisil eksporditud kaubale.
 
     3. Varudeks loetakse:
 
     1) tarbevaru, s. o. vee- ja õhusõiduki pardal paiknev
müüdud või müümata kaup reisijate ja meeskonnaliikmete tarbeks
ning vee- või õhusõiduki ekspluateerimiseks ja hooldamiseks
(kaasa arvatud kütus ja määrdeõlid) vajalik kaup, mis on pardal
kas välisriigist saabumisel või võetakse pardale Eesti
tolliterritooriumil viibimise ajal;
 
     2) kaasavõetavat varu, s. o. kaup, mis on vee- või
õhusõiduki pardal Eesti tolliterritooriumile saabumisel või
võetakse pardale vee- või õhusõiduki viibimise ajal Eesti
tolliterritooriumil ja mis on ette nähtud müümiseks reisijatele
ja meeskonnaliikmetele eeldusel, et see kaup võetakse maale
kaasa.
 
                   II. Kauba tollivormistus
 
     4. Tollivormistus varude ekspordil vee- ja õhusõidukile
ning müügipunkti toimub lihtsustatud korra kohaselt järgmiselt:
 
     4.1. Varude toimetamine vee-, õhusõidukile ja müügipunkti
toimub saatedokumentide alusel. Saatedokumentide kõikidele
eksemplaridele teeb kaupa välja lubava piiritollipunkti (-posti)
tolliametnik märke "Tollipiir ületatud", paneb kuupäeva, isikliku
pitsati jäljendi ja allkirja, kusjuures:
 
     4.1.1. saatedokumentidele peab olema täpselt märgitud vee-
või õhusõiduk või müügipunkt, millele varud toimetatakse,
eksportija (varudega tegelev privaattolliladu), kauba nimetus,
kirjeldus, kogus ja maksumus;
 
     4.1.2. saatedokumentide üks eksemplar võetakse kauba
väljaIubamisel piiritollipunktis (-postis) ära ja toimetatakse
piiritollipunktist (-postist) inspektorile, kelle inspektuuri
juhataja on määranud varude ekspordi kohta arvestust pidama;
 
     4.1.3. saatedokumentide deklarandi eksemplaril peab olema
vee- või õhusõiduki või müügipunkti valdaja (tema volitatud
isiku) märge kauba saamise kohta.
 
     4.2. Deklarant on kohustatud tollipunkti juhataja määratud
sagedusega, kuid mitte hiljem kui järgneva kuu 5-ndaks
kuupäevaks, esitama iga kauba saatja (omaniku) kohta ekspordi
kaubadeklaratsiooni (deklaratsiooni liik EK9) ning maksma
ettenähtud ekspordimaksud. Antud kaubadeklaratsioon on kauba
saatjale (omanikule) aluseks ekspordi tõestamisel Riigi
Maksuametile. Kaubadeklaratsiooni vormistamisel lähtutakse
kehtivast kaubadeklaratsiooni täitmise juhendist, kusjuures:
 
     4.2.1. Eestis registreeritud vee- või õhusõidukile
toimetatud varude korral märgitakse ekspordi kaubadeklaratsiooni
lahtrisse 8 kauba saajaks sõiduki valdaja registreerimisnumber,
nimi, juriidiline aadress ning samuti sõiduki (sõidukite) täpne
nimetus, registreerimisnumber;
 
     4.2.2. välisriigi vee- või õhusõidukitele toimetatud varude
korral võib ühe riigi sõidukitele eksporditud kaubad
deklareerida ühe kaubadeklaratsiooniga, kusjuures kauba saajaks
(lahter 8) märgitakse sõidukite loetelu;
 
     4.2.3. vabas ringluses oleva kauba ekspordil võib kauba
koodiks (kaubadeklaratsiooni lahter 33) märkida kauba grupi
koodi, s.o. EKN kaubapositsiooni 2-kohalise koodi. Mootorikütuse
ja -õlide (grupp 27) koodiks tuleb märkida kaubapositsiooni
9-kohaline kood, alkohoolsete jookide, õlle (grupp 22) ning
tubaka, tubakatoodete (grupp 24) korral võib märkida 4-kohalise
koodi. Tollilaost väljatoimetatava kauba korral tuleb alati
märkida 9-kohaline kaubakood;
 
     4.2.4. varude väljastamisel tollilaost märgitakse lahtrisse
49 Riigi Tolliameti poolt laole omistatud registreerimisnumber.
 
     4.3. Kaubadeklaratsiooni kontrollimisel teeb tolliametnik
lahtri D parempoolsesse osasse märke "Tollipiir ületatud", märgib
saatedokumentidelt kuupäevad (kuupäevade vahemiku), millal kaup
lubati tollist välja, kinnitab seda oma allkirja ja isikliku
pitsati jäljendiga. Süsteemi INFOTOLL sisestatakse viimase
eksporditava kaubasaadetise kuupäev.
 
     5. Litsentsi, eriluba (-tingimusi) nõudva kauba toimetamine
vee-, õhusõidukile ja müügipunkti on lubatud ainult litsentsi,
eriloa olemasolul (eritingimuste täitmisel). Kauba toimetamisel
vee-, õhusõidukile või müügipunkti saatedokumentide alusel
märgistatakse (kustutakse) eriloa originaaleksemplar
piiritollipunktis (-postis) ning tagastatakse selle esitajale.
Litsentsi, eriloa number märgitakse saatedokumentide sellele
eksemplarile, mis jääb tollile.
 
     6. Fütosanitaarse või veterinaarkontrolli alla kuuluva
kauba toimetamisel vee-, õhusõidukile ja müügipunkti peab
saatedokumentide kõikidel eksemplaridel olema märge (stamp)
vastava kontrolli läbiviimise kohta.
 
                        III. Lõppsätted
 
     7. Välissadamates, -lennujaamades soetatud varusid ei
deklareerita kaubadeklaratsiooniga, kui need varud jäävad vee-
või õhusõiduki pardale kogu selle aja jooksul, mil sõiduk viibis
Eesti tolliterritooriumil. Neid varusid arvestatakse
ülddeklaratsiooni koostamisel.
 
     8. Kui vee-, õhusõidukile või müügipunkti toimetatud varud
ei jää Eesti tolliterritooriumil oleva vee-, õhusõiduki pardale
või müügipunkti, toimitakse nendega järgmiselt:
 
     1) deklareeritakse vabasse ringlusesse, tolliladustamise,
ajutise ladustamise või mõnele muule sisseveo
tolliprotseduurile, kusjuures tasutakse impordimaksud vastavalt
kehtivale korrale või
 
     2) viiakse üle tolli loal samas tollikontrolli tsoonis
asuvale teisele vee-, õhusõidukile või müügipunkti, kusjuures
kaubadeklaratsiooni ei täideta.