Eesti kaupade nomenklatuuri kinnitamine
                         1996. aastaks
 
     Tolliameti käskkiri 13. detsembrist 1995. a. nr. 390
 
     Vastavalt Eesti Vabariigi valitsuse 16. märtsi 1993. a.
määruse nr. 72 "Ühtse kaupade nomenklatuuri kasutuselevõtmise
kohta" (RT II 1993, 8, 7) punktile 5, Euroopa Liidu Komisjoni
10. oktoobri 1995. a. määrusega nr. 2448/95 Euroopa Liidu
kombineeritud tariifide ja statistika nomenklatuuris tehtud
muudatustele ning ministeeriumide ja teiste asjast huvitatud
isikute poolt esitatud kooskõlastatud taotlustele nomenklatuuri
detailiseerimiseks käsin: 
 
     1. Kinnitada lisatud* Eesti kaupade nomenklatuuri
muudatused 1996. aastaks (EKN-96).
 
     Muudatused EKN-96 tekstis on tähistatud järgnevalt:
 
     X Euroopa Liidu Komisjoni 20. detsembri 1994. a. määrusega
nr. 3115/94 alusel nomenklatuuris tehtud muudatused. 
 
     o Euroopa Liidu Komisjoni 10. oktoobri 1995. a. määrusega
nr. 2448/95 alusel nomenklatuuris tehtud muudatused. 
 
     * Nomenklatuuri eelmises väljaandes avastatud trükivigade
ja terminite parandused. 
 
     2. Tolliinspektuuride juhatajatel informeerida oma
piirkonna tollimaaklereid, printsipaale ja teisi
kaubadeklaratsiooni täitmise õigust omavaid firmasid EKN-96
muudatustest ja nõuda alates 1. jaanuarist 1996. a. kauba
kodeerimist tollidokumendil EKN-96 kohaselt.
 
     3. Infotöötluse osakonnal korraldada automatiseeritud info-
ja kontrollsüsteemis INFOTOLL kaupade andmebaasi viimine
vastavusse EKN-96-ga ja selle installeerimine arvutisse 1996. a.
esimese tööpäeva alguses. 
 
     4. Tolliinspektuuride juhatajatel nõuda alkoholiaktsiisi
seaduse (RT 1995, 87, 1539) ja rahandusministri 28. novembri
1995. a. määrusega nr. 148 (RTL 1995, 73, lk. 2546) kinnitatud
alkoholiaktsiisi juhendi täitmiseks üle 0,5 mahuprotsendi
sisaldavate joogiks sobivate, jaemüügiks pakendatud
toidukompositsioonide, kompottide, hoidiste, lõhnaainete segude
ning teiste sarnaste kaupade klassifitseerimist
tollideklaratsioonides Eesti kaupade nomenklatuuri rubriiki
2208.
 
     5. Tühistada Tolliameti 6. juuni 1995. a. käskkirja nr. 181
"Alkohoolse joogi klassifitseerimine Eesti kaupade nomenklatuuri
järgi" (RTL 1995, 44, lk. 1503) punkt 1.1.
 
                            Tolliameti peadirektor  Rein TALVIK
 
     * EKN-96 trükkimist ja levitamist korraldab Riigi
Klassifikaatorikeskus aadressil Kohtu 8, EE0100 Tallinn,
tel. 45 08 63 või 45 19 50, faks 45 23 69.