6.8.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 257/29


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/1160,

5. august 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete alumiiniumammooniumsulfaadi, alumiiniumsilikaadi, verejahu, kaltsiumkarbonaadi, süsinikdioksiidi, teepuuekstrakti, rasva destilleerimisjääkide, rasvhapete C7 kuni C20, küüslauguekstrakti, giberelliinhappe, giberelliinide, hüdrolüüsitud valkude, raudsulfaadi, kiiselguuri (kobediatomiit), taimeõlide/rapsiseemneõli, kaaliumvesinikkarbonaadi, kvartsliiva, kalaõli, lõhna abil toimivate taimse või loomse päritoluga repellentide/lambarasva, liblikaliste hargnemata ahelaga feromoonide, tebukonasooli ja uurea heakskiidu kehtivusaja pikendamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 17 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (2) lisa A osas on loetletud toimeained, mis loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks.

(2)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) nr 2017/195 (3) pikendati toimeainete alumiiniumammooniumsulfaadi, alumiiniumsilikaadi, verejahu, kaltsiumkarbonaadi, süsinikdioksiidi, teepuuekstrakti, rasva destilleerimisjääkide, rasvhapete C7 kuni C20, küüslauguekstrakti, giberelliinhappe, giberelliinide, hüdrolüüsitud valkude, raudsulfaadi, kiiselguuri (kobediatomiit), taimeõlide/rapsiseemneõli, kaaliumvesinikkarbonaadi, kvartsliiva, kalaõli, lõhna abil toimivate taimse või loomse päritoluga repellentide/lambarasva, liblikaliste hargnemata ahelaga feromoonide ja uurea heakskiidu kehtivusaega kuni 31. augustini 2020, ning komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/707 (4) pikendati toimeaine tebukonasooli heakskiidu kehtivusaega kuni 31. augustini 2020.

(3)

Kõnealuste toimeainete heakskiidu pikendamise taotlused esitati vastavalt komisjoni rakendusmäärusele (EL) nr 844/2012 (5).

(4)

Kuna kõigi kõnealuste toimeainete hindamine on taotlejatest sõltumatutel põhjustel hilinenud, aegub nende toimeainete heakskiit tõenäoliselt enne heakskiidu pikendamist käsitleva otsuse vastuvõtmist. Seepärast on vaja pikendada nende toimeainete heakskiidu kehtivusaega.

(5)

Juhtumite puhul, kus võetakse vastu määrus, milles sätestatakse, et käesoleva määruse lisas osutatud toimeaine heakskiitu ei pikendata, kuna heakskiitmise tingimused ei ole täidetud, tuleks kehtivusaja lõpp määrata samale kuupäevale, mis kehtis enne käesoleva määruse vastuvõtmist, või kuupäevale, mil jõustub määrus, milles sätestatakse, et toimeaine heakskiitu ei pikendata, olenevalt sellest, kumb kuupäev on hilisem. Kui võetakse vastu määrus, millega nähakse ette käesoleva määruse lisas osutatud toimeaine heakskiidu pikendamine, on konkreetsetest asjaoludest lähtuvalt asjakohane kehtestada varaseim võimalik kohaldamiskuupäev.

(6)

Kuna mõne toimeaine heakskiidu kehtivusaeg lõpeb 31. augustil 2020, tuleks käesolev määrus jõustada võimalikult kiiresti.

(7)

Rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 tuleks seega vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 5. august 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(3)  Komisjoni 3. veebruari 2017. aasta rakendusmäärus (EL) 2017/195, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses rakendusmääruse (EL) nr 686/2012 lisa B osas loetletud mitme toimeaine heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (AIR IV pikendamisprogramm) (ELT L 31, 4.2.2017, lk 21).

(4)  Komisjoni 7. mai 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/707, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete α-tsüpermetriini, beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, desmedifaami, dimetoaadi, dimetomorfi, diurooni, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, foraamsulfurooni, formetanaadi, metalaksüül-M-i, metiokarbi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus’e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli, S-metolakloori ja tebukonasooli heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 120, 8.5.2019, lk 16).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).


LISA

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A. osa muudetakse järgmiselt:

(1)

219. reas asendatakse alumiiniumammooniumsulfaati käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(2)

220. reas asendatakse alumiiniumsilikaati käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(3)

222. reas asendatakse verejahu käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(4)

224. reas asendatakse kaltsiumkarbonaati käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(5)

225. reas asendatakse süsinikdioksiidi käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(6)

228. reas asendatakse teepuuekstrakti käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(7)

229. reas asendatakse rasva destilleerimisjääke käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(8)

230. reas asendatakse rasvhappeid C7 kuni C20 käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(9)

231. reas asendatakse küüslauguekstrakti käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(10)

232. reas asendatakse giberelliinhapet käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(11)

233. reas asendatakse giberelliine käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(12)

234. reas asendatakse hüdrolüüsitud valke käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(13)

235. reas asendatakse raudsulfaati käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(14)

236. reas asendatakse kiiselguuri (kobediatomiiti) käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(15)

242. reas asendatakse taimeõlisid/rapsiseemneõli käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(16)

244. reas asendatakse kaaliumvesinikkarbonaati käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(17)

247. reas asendatakse kvartsliiva käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(18)

248. reas asendatakse kalaõli käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(19)

249. reas asendatakse lõhna abil toimivaid taimse või loomse päritoluga repellente/lambarasva käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(20)

255. reas asendatakse liblikaliste hargnemata ahelaga feromoone käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“;

(21)

268. reas asendatakse tebukonasooli käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev tekstiga „31. august 2021“.

(22)

257. reas asendatakse uuread käsitleva kande kuuendas veerus („Heakskiitmise aegumine“) kuupäev järgmisega „31. august 2021“.


Top