Haapsalu Linnavalitsuse 25. november 2020 nr 12 "Haapsalu linna taotluste esitamise ja menetlemise andmekogu Spoku põhimäärus“ muutmine

Vastu võetud 02.06.2021 nr 5

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja § 68 lg 2 alusel.

§ 1.   Muuta paragrahv 8 lõiget 3 alljärgnevas sõnastuses:
(3) Registri turbeaste on keskmine (M) ja andmekogu turvaklass on K1T1S2.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Helen Rammu
Aselinnapea linnapea ülesannetes

Erko Kalev
Linnasekretär