Tartu Linnavalitsuse 22.09.2020. a määruse nr 49 "Tartu linna kalmistute andmekogu asutamine ja põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 01.06.2021 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2, kalmistuseaduse § 6 ja § 11, Tartu Linnavolikogu 21. jaanuari 2016. a määruse nr 102 "Tartu linna andmekogude asutamise ja andmekogude põhimääruse kinnitamise volituse andmine" alusel kooskõlas avaliku teabe seaduse §-ga 435 .

§ 1.   Tartu Linnavalitsuse 22. septembri 2020. a määrust nr 49 "Tartu linna kalmistute andmekogu asutamine ja põhimäärus" muudetakse järgmiselt:

 
  1) määruse paragrahvi 6 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Andmekogu on liidestatud Tartu linna taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemiga (SPOKU).";
  2) määruse paragrahvi 7 lõikes 3 asendatakse tekstiosa "K2T1S1" tekstiosaga "K2T1S2";
  3) määruse paragrahvi 8 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(3) Andmekogu andmete sisestamisi, vaatamisi ja muutmisi logitakse. Logisid säilitatakse 60 päeva.";
  4) määruse paragrahvi 11 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(1) Tartu linna taotluste esitamise ja menetlemise infosüsteemi (SPOKU) kaudu esitatud taotlustest saadakse järgmised andmed:
1) isiku isikukood, eesnimi, perekonnanimi, kontaktandmed, surmatunnistuse number;
2) juriidilise isiku nimi, registrikood, kontaktandmed;
3) koha-aadressid.";
  5) määruse paragrahvi 11 lõikest 2 jäetakse välja sõna "riiklikust";
  6) määruse paragrahv 13 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
"(2) Otsejuurdepääs on avalikule kalmistute kaardirakendusele, mille kaudu on võimalik tutvuda järgmiste andmetega:
1) kalmistute ja nende osade andmed;
2) maetu eesnimi, perekonnanimi, sünniaeg, surmaaeg ja matmise aeg;
3) hauaplatside andmed.";
  7) määruse paragrahvi 16 lõikes 2 asendatakse tekstiosa "Andmekogu alusdokumente" tekstiosaga "Andmete andmekogusse kandmise alusdokumente";
  8) määruse lisa (Andmete koosseis) kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Urmas Klaas
linnapea

Jüri Mölder
linnasekretär