Eesti Vabariigi Valitsuse             
 
                        m ä ä r u s
 
               16.septembrist 1991.a. nr.186
 
                      Tallinn, Toompea
 
              Eesti Vabariigi pensioniseaduse 
               paragrahvi 73 alusel pensioni 
          saavate isikute ringi täiendamise kohta
 
     Vastavalt  Eesti  Vabariigi  pensioniseaduse  paragrahvi  73 
lõikele 3 Eesti Vabariigi Valitsus  m ä ä r a b:
 
     Täiendada  Eesti  Vabariigi  pensioniseaduse  paragrahvi  73 
alusel   pensioni  saajate  ringi  isikutega,   kes  võtsid   osa  
Tšernobõli       aatomielektrijaama      avarii       tagajärgede 
likvideerimistöödest. 
 
Eesti Vabariigi majandusminister
Eesti Vabariigi Valitsuse esimehe
          ülesandeis                              J. LEIMANN
 
Eesti Vabariigi riigiministri
      asetäitja                                   E. BEKKER